Caterpillar Now Használati feltételek

            Adatvédelmi szabályzat

            Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Caterpillar Now alkalmazás (jelen "Alkalmazás ") által ?nr?l gy?jt?tt személyes adatok leírását, illetve az információk felhasználásának módját és azok Caterpillar általi nyilvánossá tételének részleteit tartalmazza.

            A szabályzat nem vonatkozik a Caterpillar által más módokon (pl. más weboldalakon keresztül, illetve más módszerekkel, pl. telefonhívások alkalmával) gy?jt?tt adatokra és a más vállalatok vagy idegen webhelyek által r?gzített információkra, függetlenül attól, hogy azon webhelyekre mutató hivatkozások vannak-e az alkalmazásban, illetve azok elérhet?k-e az utóbbin keresztül. érdemes elolvasnia a weboldalak adatvédelmi nyilatkozataiban foglaltakat.

            Hogyan gy?jt a Caterpillar személyes adatokat?

            A személyes adatok rendelkezésre bocsátása ?nkéntesen t?rténik a k?vetkez?k használatával:

            • A felmérés

            Milyen jelleg? személyes adatokat gy?jtünk?

            Az ?n által rendelkezésre bocsátott adatok

            Az alkalmazás használatához szükséges személyes adatok t?bbek k?z?tt a k?vetkez?k:

            • CWS ID azonosító

            Az alkalmazás használatához esetleg kért opcionális adatok t?bbek k?z?tt a k?vetkez?k:

            • Név
            • E-mail
            • Nyelv

            Automatikusan gy?jt?tt adatok

            Az alkalmazás használata során a rendszer automatikusan begy?jti az ?nre vonatkozó k?vetkez? adatokat:

            • IP-cím
            • Cookie-k
            • B?ngész?re vonatkozó információk
            • A használat dátuma és id?pontja
            • Az operációs rendszerre vonatkozó információk
            • Azonosíthatatlan információk
            • ?sszeomlási jelentések

            A sütikkel kapcsolatos további részleteket a  Szolgáltatási feltételek tartalmazzák.

            Miként használjuk fel ezeket a személyes adatokat?

            A Caterpillar az ?n által rendelkezésre bocsátott információkat a Caterpillar Now által megosztott tartalom relevanciájának fejlesztésére használja fel (pl. hetente megjelen? friss hírek és célzott kommunikáció a meghatározott régióhoz vagy vállalati egységhez tartozó felhasználókkal). A nem hozzárendelhet? információkat a használati minták és más mér?számok elemzésére használhatja a vállalat az alkalmazás potenciális továbbfejlesztése érdekében.

            A Caterpillar ezen túlmen?en a t?rvény és a szabályozás által el?írt esetekben, illetve a hatóságok általi igényléskor vagy személyek és tulajdon védelme érdekében használhatja fel, illetve adhatja ki az ?n adatait.

            Miként biztosítjuk az adatok védelmét?

            Megfelel? intézkedéseket alkalmazunk a személyes adatok elvesztése, manipulációja, hamisítása, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés vagy azok jogosulatlan k?zzététele ellen. Az internet, valamint a hálózati és számítástechnikai technológiák kialakítása miatt nem tudjuk garantálni, hogy az ?n és az alkalmazás k?z?tti kommunikáció mentes lesz a harmadik felek általi jogosulatlan hozzáférést?l.

            Nyilvánossá tesszük a begy?jt?tt személyes adatokat?

            Az ?n személyes adatait a Caterpillar Inc. vállalaton belül (pl. annak világszerte megtalálható fiókvállalatai és leányvállalatai) globálisan megosztják, és a vonatkozó szolgáltatási régió(k)ban található érintett Caterpillar keresked?vel (keresked?kkel) ismertetik. Nyilvánosságra hozhatjuk személyes adatait, hogy válaszoljunk a kérdésére, illetve hogy teljesítsük az alkalmazás céljait, vagy felfedhetjük személyes adatait szolgáltatók számára, hogy feldolgozhassák az adatokat a Caterpillar Inc. nevében. El?fordulhat, hogy személyes adatait harmadik felekkel osztják meg. A személyes adatokhoz minden esetben kizárólag azok juthatnak hozzá, akik ezt jogos üzleti okkal tudják alátámasztani. A fent említettek mellett a személyes adatokat akkor is felfedjük, ha azt a t?rvény vagy a vonatkozó vállalati irányelvek megengedik vagy megk?vetelik.

            Az ?n beleegyezése

            A személyes adatok megadásával ?n hozzájárul a megadott információk tárolásához és azok felhasználásához az adatvédelmi nyilatkozatban r?gzített feltételek és célok szerint. Mivel ez a szolgáltatás a világ kül?nb?z? pontjain él? személyek számára elérhet?, ahhoz is hozzájárul, hogy személyes adatait olyan országokba vagy joghatóságokba juttassuk el, amelyek nem rendelkeznek az ?n tartózkodási helyének megfelel? adatvédelmi szinttel.

            Gyermekek

            Nem kívánunk információkat gy?jteni vagy meg?rizni 13 év alatti személyekt?l. Alkalmazásunk egyetlen része sem olyan kialakítású, hogy 13 év alatti személyeket vonzzon. Alkalmazásunk használatával ?n kijelenti, hogy már bet?lt?tte a 13. életévét.

            Hol kaphatok további tájékoztatást a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban?

            Amennyiben hozzáférést kérne személyes adataihoz, illetve frissítené vagy t?r?lné azokat (beleértve a Caterpillartól kapott j?v?beli reklámmal, marketinggel vagy k?zvélemény-kutatással kapcsolatos kommunikációkról való lemondást is), illetve további információkra lenne szüksége a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a k?vetkez? címen keresztül:

            Caterpillar Inc.
            Attn: Jerry Warfield
            100 NE Adams Street
            Peoria, Il. 61629
            100 NE Adams Street
            E-mail: warfield_jerome_t@cat.com

            Felveheti a kapcsolatot a Caterpillar üzleti Etikai Irodájával is a  http://codeofconduct.cat.com/   webhelyen, illetve a +1 (800)-300-7898-as telefonszámon.

            Mi t?rténik, ha módosul a jelen adatvédelmi szabályzat?

            Fenntartjuk az adatvédelmi nyilatkozat módosításának jogát. Az adatvédelmi nyilatkozat frissítése vagy módosítása esetén a módosítások ezen az oldalon t?rténnek. Az adatvédelmi nyilatkozat módosításainak k?zzétételét k?vet?en az alkalmazás használatával ?n elfogadja ezeket a módosításokat.

            Utoljára módosítva: 2016/12/1

            Utoljára frissítve: 2016. október 12.

            LICENCELT ALKALMAZáSRA VONATKOZó VéGFELHASZNáLóI LICENCSZERZ?DéS

            A Caterpillar Now alkalmazáshoz (az ?sszes kapcsolódó dokumentációval, adattal és tartalommal együtt, a továbbiakban: "licencelt alkalmazás") licencet kap – és nem értékesítik ?nnek –, hogy kizárólag a jelen Licencelt alkalmazásra vonatkozó végfelhasználói licencszerz?dés (a továbbiakban: "licenc") feltételei szerint használja az alkalmazást. A licencelt alkalmazás jogcíme (beleértve a licencelt alkalmazással és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos minden dokumentumot, adatot és tartalmat is) a Caterpillar Inc. (Peoria, Illinois) vállalathoz és/vagy kapcsolt vállalkozásaihoz és licencadóihoz tartozik, illetve mindenkor a tulajdonában marad (a továbbiakban: "Caterpillar ").   A Caterpillar fenntartja az ?n számára kifejezetten nem biztosított jogokat. A licencelt alkalmazás használata ?nt?l eltekintve szigorúan tilos mások számára.    A LICENCELT ALKALMAZáS BáRMILYEN FORMáBAN T?RTéN? TELEPíTéSéVEL ?N ELFOGADJA A JELEN LICENCET.   AMENNYIBEN NEM éRT EGYET A JELEN LICENC VALAMENNYI FELTéTELéVEL, NE TELEPíTSE A LICENCELT ALKALMAZáST.

            a. A LICENC HATáLYA: Ez a licenc, amelyet a Caterpillar adott ?nnek a licencelt alkalmazásra, egy korlátozott, nem átruházható, allicenciába nem adható jog arra, hogy a licencelt alkalmazást kizárólag a saját bels? üzleti céljaira használja bármely okostelefonon, táblagépen, asztali számítógépen, hordozható számítógépen vagy más hasonló számítástechnikai eszk?z?n (ezek mindegyike a továbbiakban együttesen: "eszk?z, "pl. iPhone, iPod touch vagy iPad), amelynek ?n a tulajdonosa vagy amelyet ?n kezel.   Ez a licenc nem teszi lehet?vé, hogy a licencelt alkalmazást bármely olyan eszk?z?n használhassa, amelynek nem ?n a tulajdonosa vagy amelyet nem ?n kezel, és nem terjesztheti vagy teheti elérhet?vé a licencelt alkalmazást olyan hálózaton, ahol azt egyszerre t?bb eszk?z is használhatja.  ?n nem adhatja bérbe, lízingelheti, adhatja k?lcs?nbe, adhatja el, forgalmazhatja újra vagy adhatja allicenciába a licencelt alkalmazást.   A licencelt alkalmazást, a frissítéseket és azok bármely részét nem másolhatja, bonthatja alkotóelemeire, fejtheti vissza, szedheti szét, kísérelheti meg a forráskódjuk megfejtését, módosíthatja vagy hozhat létre származékos m?veket. Bármely ilyen kísérlet a Caterpillar és licencadói jogainak megsértését jelenti. Ha ?n megsérti ezt a korlátozást, akkor büntet?- és kártérítési eljárás alá vonhatják. A jelen licenc feltételei szabályozzák a Caterpillar által biztosított frissítéseket, amelyek helyettesítik és/vagy kiegészítik az eredeti licencelt alkalmazást, kivéve, ha az ilyen frissítéshez kül?n licenc tartozik, amely esetben az adott licenc feltételei az irányadóak.

            b. ADATVéDELEM & ADATHASZNáLAT:   A licencelt alkalmazás használatakor el?fordulhat, hogy az alkalmazás személyes információkat (beleértve a nevét és az eszk?zazonosítóját is) kér ?nt?l, valamint készülékadatokat (ideértve a készülék állapotát, státuszát, produktivitását stb.) gy?jt a licencelt alkalmazást használó gépek szolgáltatásán keresztül.   A Caterpillar ?sszegy?jti az ilyen információkat, valamint az ?n által használt eszk?zzel kapcsolatos rendszerinformációkat, beleértve az eszk?ze nevét, az eszk?z?n használt operációs rendszert, a licencelt alkalmazás futtatott verzióját és az eszk?z IP-címét annak igazolása érdekében, hogy ?n jogosult a licencelt alkalmazás használatára, a Caterpillar termékek és szolgáltatások javítására, valamint annak érdekében, hogy a Caterpillar keresked?k tudják, hogy a szolgáltatási területük?n belül ki használja a licencelt alkalmazást.   A Caterpillar az ilyen információkat átadhatja fiókvállalatai, leányvállalatai vagy más megbízható vállalkozások vagy személyek számára, beleértve a Caterpillar keresked?ket is.   A Caterpillar észszer? és megfelel? óvintézkedéseket fog tenni az ilyen információk bizalmas kezelésének védelme érdekében; el?fordulhat azonban, hogy a licencelt alkalmazást használva a Caterpillar vagy ?n az ilyen információkat olyan joghatóságnak továbbítja, amely nem nyújt ugyanolyan szint? adatvédelmet, mint az ?n területén lév? joghatóság.   Az ilyen adatok megadásával és/vagy a licencelt alkalmazás használatával ?n beleegyezik abba, hogy a Caterpillar a jelen bekezdéssel ?sszhangban adatokat gy?jts?n, dolgozzon fel és továbbítson.  

            c. NYíLT FORRáSKóDú SZOFTVER:   A jelen licencben található, ett?l eltér? rendelkezések ellenére a licencelt alkalmazással együtt a csomag részét képez? bármely nyílt forráskódú szoftver nem képezi a licencelt alkalmazásnak a jelen licencben meghatározott részét, és nem a jelen licenc feltételei szerint licencelt, hanem a vonatkozó nyílt forráskódú szoftverek licencének feltételei érvényesek rá.   Hacsak a nyílt forráskódú szoftverek licencének feltételei másként nem írják el?, a Caterpillar nem biztosít jogot ?nnek a nyílt forráskódú szoftverek forráskódjához való hozzáféréshez; bizonyos esetekben azonban k?zvetlenül a licencadók jogot és hozzáférést biztosíthatnak a forráskódhoz.   Ha jogosult megkapni a Caterpillar vállalattól az alkalmazáscsomaghoz tartozó bármely nyílt forráskódú szoftver forráskódját, akkor a forráskódot ingyenesen szerezheti be a Caterpillar vállalattól az alábbi címre küld?tt írásbeli kéréssel.   El kell fogadnia a vonatkozó nyílt forráskódú szoftver licenc feltételeit, máskül?nben nem használhatja az adott nyílt forráskódú szoftvert.   E licenc alkalmazásában a "nyílt forráskódú szoftver " azokat a szoftverprogramokat, k?nyvtárakat vagy kódokat jelenti, amelyek a szoftver dokumentációjában, információs (read me) és/vagy ismertet? (about file) fájljában bármely nyílt forráskódú szoftver licenc tárgyaként szerepelnek, valamint az ilyen szoftveralkalmazásokból vagy k?nyvtárakból származó minden módosítást, származékos m?vet és végrehajtható fájlt, ha az ilyen módosításokra, származékos m?vekre és/vagy végrehajtható fájlokra is az alkalmazandó nyílt forráskódú szoftverlicenc feltételei vonatkoznak.

            d.  MEGSZüNTETéS:  A licenc azon a napon lép hatályba, amikor ?n megfelel?en telepíti a licencelt alkalmazást, és mindaddig érvényben marad, amíg ?n vagy a Caterpillar bármikor meg nem szünteti. Jelen licenccel kapcsolatos jogai a Caterpillar vállalattól kapott értesítés nélkül automatikusan megsz?nnek, ha nem tesz eleget a licenc bármelyik feltételének. A licenc megsz?nésekor be kell fejeznie a licencelt alkalmazás használatát, és meg kell semmisítenie a licencelt alkalmazás miden – teljes vagy részleges – példányát és a bizalmas információkat.  A Caterpillar kérésére be kell benyújtania a Caterpillar vállalatnak egy ?n vagy az ?n megfelel?en felhatalmazott képvisel?je által aláírt írásbeli nyilatkozatot, amely igazolja, hogy a licencelt alkalmazás és az ?sszes kapcsolódó bizalmas információ megsemmisült.   Minden olyan rendelkezés, amely természeténél fogva a megszüntetést k?vet?en is hatályban maradna – ideértve a b., d., f., h., i., j., k., m. és az o. bekezdéseket, bármilyen okból túléli a jelen licenc megsz?nését.

            e.  SZOLGáLTATáSOK; HARMADIK FéLT?L SZáRMAZó ANYAGOK:    A licencelt alkalmazás lehet?vé teheti a Caterpillar és harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokhoz, adatokhoz és webhelyekhez (a továbbiakban együttesen és egyénileg: "szolgáltatások") való hozzáférést. A szolgáltatások használata internet-hozzáférést igényelhet, és további szolgáltatásfeltételek elfogadását teheti szükségessé.    ?n elfogadja, hogy a szolgáltatások bizalmas tartalommal, alkalmazandó szellemi tulajdonjog és egyéb jogszabályok – nem kizárólagosan beleértve a szerz?i jogot – által védett információkkal és anyagokkal rendelkeznek, illetve hogy nem használja az ilyen bizalmas tartalmakat, információkat vagy anyagokat a szolgáltatások megengedett használatától eltér? semmilyen más módon.   A szolgáltatások egyetlen része sem másolható semmilyen formában vagy eszk?zzel. ?n vállalja, hogy semmilyen módon nem módosítja, bérli, lízingeli, adja k?lcs?n, értékesíti, terjeszti vagy hoz létre származékos m?veket a szolgáltatások alapján, illetve hogy nem hasznosítja a szolgáltatásokat jogosulatlan módon, nem kizárólagosan beleértve a hálózati kapacitás túllépését vagy leterhelését is. Továbbá egyetért azzal, hogy semmilyen módon nem használja a szolgáltatásokat bármely más fél jogainak megsértésére.    Emellett a harmadik fél által nyújtott szolgáltatások és a harmadik félt?l származó anyagok, amelyek az eszk?zr?l elérhet?k vagy azon megjeleníthet?k, vagy amelyekhez csatlakozni lehet, nem állnak rendelkezésre minden nyelven vagy minden országban. A Caterpillar nem nyilatkozik arról, hogy az ilyen szolgáltatások és anyagok megfelel?ek vagy elérhet?k használatra bármely adott helyen. Amennyiben ?n úgy d?nt, hogy ilyen szolgáltatásokhoz vagy anyagokhoz fér hozzá, a saját kezdeményezésére teszi, és felel?s az alkalmazandó jogszabályok betartásáért, nem kizárólagosan beleértve az alkalmazandó helyi jogszabályokat is. A Caterpillar és annak licencadói fenntartják maguknak a jogot, hogy bármikor értesítés nélkül módosítsák, felfüggesszék, eltávolítsák vagy letiltsák a szolgáltatásokhoz való hozzáférési engedélyt. A Caterpillar semmilyen esetben sem vállal felel?sséget az ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférési engedély eltávolításáért vagy letiltásáért. A Caterpillar bármely esetben és el?zetes értesítés vagy felel?sség nélkül korlátozásokat is szabhat bizonyos szolgáltatások használatára vagy az ezekhez való hozzáférésre.

            f. TITOKTARTáS:   A Caterpillar felfedhet az ?n számára olyan bizonyos üzleti és m?szaki információkat a licencelt alkalmazáson vagy a szolgáltatások nyújtásán keresztül, amelyeket a Caterpillar bizalmasnak tekint, beleértve a védettnek vagy bizalmasnak min?sített információkat is, valamint az információk jellegét vagy a k?zzétételük k?rülményeit tekintve értelemszer?en bizalmasnak tekinthet?ket (a továbbiakban: "bizalmas információk").   A bizalmas információk átvételét illet?en ?n minden bizalmas adatot szigorúan bizalmasan kezel, és amíg a Caterpillar írásban másként nem utasítja, a bizalmas információkat kizárólag bels? üzleti célokra használja a jelen licenc megadásával ?sszhangban, és nem ad ki semmilyen bizalmas információt harmadik félnek.   A Caterpillar bizalmas információi k?zé nem tartoznak olyan információk, amelyek (a)  már a birtokában voltak, miel?tt azokat a Caterpillar vállalattól megkapta, azok használatának vagy k?zzétételének korlátozása nélkül; (b)  az ?n cselekedete vagy hibája nélkül válnak hozzáférhet?vé a nyilvánosság számára; vagy (c)  egy harmadik fél jogszer?en tárja fel ?n számára, azok használatának vagy k?zzétételének korlátozása nélkül.   A licencelt alkalmazás és az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentáció, adat és tartalom, amely a szolgáltatással kapcsolatban vagy azzal együtt kerül átadásra bizalmas információnak tekintend?.   Minden bizalmas információhoz tartozó jogcím mindenkor a Caterpillar tulajdonát képezi és a tulajdonában kell maradnia.  

            g. BIZTONSáG:   ?n minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a licencelt alkalmazással és a bizalmas információkkal kapcsolatos helytelen használatot, visszaélést, illetéktelen hozzáférést és/vagy jogtalan nyilvánosságra hozatalt, legalább ugyanolyan fokú gondossággal, ahogy ?n a hasonló jelleg? információinkat védi, de mindenképpen legalább észszer? gondossággal.

            h. KáRTALANíTáS:   ?n kártalanítja, megvédi és vétlennek nyilvánítja a Caterpillar vállalatot, annak igazgatóit, tisztvisel?it, alkalmazottait és képvisel?it bármilyen és mindennem? per, kereset, veszteség, kár, k?ltség és kiadás esetén, korlátozás nélkül ideértve a perrel kapcsolatban felmerül? k?ltségeket, ügyvédi díjakat és a kapcsolódó k?telezettségeket, a jelen licencb?l, a licencelt alkalmazás, szolgáltatások és/vagy bizalmas információk ?n általi használatából ered? k?vetelés esetén.

            i. NINCS GARANCIA:  ?N KIFEJEZETTEN ELISMERI éS EGYETéRT AZZAL, HOGY A LICENCELT ALKALMAZáS, A SZOLGáLTATáSOK éS A BIZALMAS INFORMáCIóK HASZNáLATA SAJáT FELEL?SSéGéRE T?RTéNIK, ILLETVE HOGY A KIELéGíT? MIN?SéG, TELJESíTMéNY, PONTOSSáG éS ER?FESZíTéS MINDEN KOCKáZATáT ?N VISELI. ?N VáLLALJA A FELEL?SSéGET A LICENCELT ALKALMAZáS, A SZOLGáLTATáSOK éS A BIZALMAS INFORMáCIóK TERVEZETT EREDMéNYEK ELéRéSéHEZ VALó KIVáLASZTáSáéRT, VALAMINT A PROGRAM éS A SZOLGáLTATáSOK TELEPíTéSééRT, HASZNáLATáéRT éS EREDMéNYééRT.   A HATáLYOS T?RVéNYEK áLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MéRTéKBEN A LICENCELT ALKALMAZáS, VALAMINT AZ ?SSZES SZOLGáLTATáS éS BIZALMAS INFORMáCIó "ADOTT áLLAPOTBAN " áLL RENDELKEZéSRE, éS ?RENDELKEZéSRE áLLáS SZERINTI MóDON”, MINDEN HIBáVAL éS BáRMILYEN GARANCIA NéLKüL, TOVáBBá A CATERPILLAR EZENNEL KIJELENTI, HOGY A LICENCELT ALKALMAZáSRA, ILLETVE VALAMENNYI SZOLGáLTATáSRA éS BIZALMAS INFORMáCIóRA VONATKOZóAN SEMMILYEN – KIFEJEZETT, BELEéRTETT VAGY K?TELEZ? – GARANCIáT éS FELTéTELT NEM VáLLAL, KORLáTOZáS NéLKüL IDEéRTVE AZ ELADHATóSáGRA, KIELéGíT? MIN?SéGRE, MEGHATáROZOTT CéLRA VALó ALKALMASSáGRA, PONTOSSáGRA, CSENDES éLVEZHET?SéGRE éS HARMADIK FELEK JOGAINAK MEG NEM SéRTéSéRE VONATKOZó BELEéRTETT GARANCIáKAT, éS/VAGY FELTéTELEKET. A CATERPILLAR NEM GARANTáLJA A LICENCELT ALKALMAZáS, A SZOLGáLTATáSOK VAGY A BIZALMAS INFORMáCIóK éLVEZETéNEK ZAVARTALANSáGáT, A FUNKCIóK BENNEFOGLALáSáT, A SZOLGáLTATáSOK VéGREHAJTáSáT VAGY A BIZALMAS INFORMáCIóK MEGADáSáT, A LICENCELT ALKALMAZáS ?N IGéNYEINEK VALó MEGFELELéSéT, A LICENCELT ALKALMAZáS VAGY A SZOLGáLTATáSOK ZAVARTALAN VAGY HIBAMENTES M?K?DéSéT, ILLETVE HOGY A LICENCELT ALKALMAZáS, A SZOLGáLTATáSOK VAGY A BIZALMAS ADATOK HIBáI KIJAVíTáSRA KERüLNEK. A CATERPILLAR VAGY ANNAK FELHATALMAZOTT KéPVISEL?JE áLTAL ADOTT SZóBELI VAGY íRáSBELI TáJéKOZTATáS VAGY TANáCSADáS NEM HOZHAT LéTRE GARANCIáT. AMENNYIBEN A LICENCELT ALKALMAZáS, A SZOLGáLTATáSOK VAGY A BIZALMAS INFORMáCIóK HIBáSNAK BIZONYULNAK, A SZüKSéGES SZERVIZELéS, JAVíTáS VAGY HIBAJAVíTáS TELJES K?LTSéGéT ?N VáLLALJA. EGYES JOGHATóSáGOK NEM ENGEDIK A VéLELMEZETT GARANCIáK, VAGY A VáSáRLóK T?RVéNYBEN R?GZíTETT JOGAIVAL KAPCSOLATOS KORLáTOZáSOK KIZáRáSáT, íGY EL?FORDULHAT, HOGY A FENTI KIZáRáSOK éS KORLáTOZáSOK NEM VONATKOZNAK ?NRE.

            j.  FELEL?SSéGKORLáTOZáS:  A T?RVéNY áLTAL NEM TILTOTT MéRTéKIG A CATERPILLAR SEMMI ESETBEN SEM LEHET FELEL?S SZEMéLYI SéRüLéSéRT VAGY BáRMILYEN VéLETLENSZER?, RENDKíVüLI, K?ZVETETT VAGY K?VETKEZMéNYES KáRéRT, NEM KIZáRóLAGOSAN BELEéRTVE AZ ELMARADT HASZONBóL, ADATVESZTéSB?L, üZLETVITEL MEGZAVARáSáBóL ERED? KáROKAT VAGY BáRMELY MáS KERESKEDELMI KáRT VAGY VESZTESéGET, AMELY A LICENCELT ALKALMAZáS, SZOLGáLTATáSOK VAGY BIZALMAS INFORMáCIóK ?N áLTALI HASZNáLATáBóL VAGY NEM HASZNáLATáBóL EREDEZTETHET?, ILLETVE HOZZá KAPCSOLóDIK, FüGGETLENüL ANNAK OKOZóJáTóL éS A FELEL?SSéGGEL KAPCSOLATOS JOGCíMT?L (SZERZ?DéS, KáROKOZáS VAGY EGYéB), éS FüGGETLENüL ATTóL, HOGY FELHíVTáK-E A CATERPILLAR FIGYELMéT AZ ILYEN KáROK BEK?VETKEZTéNEK LEHET?SéGéRE. EGYES JOGHATóSáGOK NEM TESZIK LEHET?Vé A SZEMéLYI SéRüLéSRE, ILLETVE A VéLETLENSZER? VAGY K?VETKEZMéNYES KáROKRA VONATKOZó FELEL?SSéGKORLáTOZáST, ENNéLFOGVA EL?FORDULHAT, HOGY EZ A KORLáTOZáS NEM éRVéNYES ?NRE NéZVE. A CATERPILLAR ?NNEL SZEMBEN VáLLALT, MINDEN KáRRA KITERJED? TELJES FELEL?SSéGE (KIVéVE AZOKAT, AMELYEKET SZEMéLYI SéRüLéSEK ESETéBEN ALKALMAZANDó JOGSZABáLY íR EL?) SEMMILYEN K?RüLMéNYEK K?Z?TT SEM HALADHATJA MEG AZ ?TVEN DOLLáRT (50,00 $). A FENTI KORLáTOZáSOK AKKOR IS éRVéNYESEK, HA A FENT EMLíTETT JOGORVOSLAT NEM TELJESíTI AZ ALAPVET? CéLJáT.

            k. EXPORTELLEN?RZéS:   ?n nem használhatja, ruházhatja át, adhatja ki, illetve exportálhatja vagy exportálhatja újra egyéb módon a licencelt alkalmazást, szolgáltatásokat vagy bizalmas információkat, kivéve, ahogyan az Egyesült államok jogszabályai és annak a joghatóságnak a t?rvényei engedélyezik, amely hatók?rében a licencelt alkalmazást, szolgáltatásokat és bizalmas információkat megkapta. A licencelt alkalmazás, szolgáltatások és bizalmas   információk – kül?n?s tekintettel, de nem kizárólag – nem használhatók, adhatók át, adhatók ki vagy másképp exportálhatók vagy exportálhatók újra k?zvetlenül vagy k?zvetve, az alkalmazandó jogszabályok vagy az állami engedélyek megsértésével: (a) bármely, az Egyesült államok által embargóval sújtott ország, terület vagy régió esetében, vagy (b) bármely olyan fél számára, amelyet az amerikai kormány korlátozottnak vagy tiltottnak min?sített, például az Egyesült államok Pénzügyminisztériumának kül?nleges megjel?lés? állampolgárok listáján szerepl? személyeknek, vagy az Egyesült államok Kereskedelmi Minisztériuma Elutasított személyek listáján vagy Jogi személyek listáján vagy Nem igazolt listáján szerepl? személyek részére, ideértve az ilyen megjel?lt felek által tulajdonolt vagy ellen?rz?tt feleket, amint azt az Egyesült államok t?rvénye el?írja. A licencelt alkalmazás használatával ?n kijelenti és garantálja, hogy a licencelt alkalmazás, szolgáltatások és bizalmas információk ?n általi birtoklása és használata nem sérti az ilyen t?rvényeket, és hogy nem tartózkodik ilyen országban, illetve nem szerepel a felsorolt listákon. Továbbá beleegyezik abba, hogy nem használja a licencelt alkalmazást, szolgáltatásokat vagy bizalmas információkat az Egyesült államok jogszabályai által tiltott célokra, beleértve, de nem kizárólagosan a nukleáris, rakéták, vegyi vagy biológiai fegyverek kifejlesztését, megtervezését és gyártását is.

            l. KERESKEDELMI SZáMíTóGéPES SZOFTVER:   A licencelt alkalmazás és kapcsolódó szolgáltatások és bizalmas információk "kereskedelmi tételek" – amely kifejezés a 48 C.F.R. 2.101 §-a szerinti értelmezése alapján értend? –, amelyek "kereskedelmi számítógépes szoftverb?l " és "kereskedelmi számítógépes szoftver dokumentációjából " állnak, az effajta kifejezések 48 C.F.R. 12.212 §-a vagy a 48 C.F.R. 227.7202 §-a szerinti értelmezése alapján, az adott esett?l függ?en használatosak. Az adott esetnek megfelel?en a 48 C.F.R. 12.212 §-ával vagy a 48 C.F.R. 227.7202-1 – 227.7202-4 §-ával ?sszhangban a kereskedelmi számítógépes szoftverek és a kereskedelmi számítógépes szoftver dokumentációja az Egyesült államok kormányának végfelhasználói számára (a) csak mint kereskedelmi tételek licencelhet?k, és (b) csak azokkal a jogokkal, amelyek az ezen a helyen leírt feltételek szerint minden más végfelhasználót is megilletnek. A nyilvánosságra nem hozott jogok az Egyesült államok szerz?i jogi t?rvényei szerint vannak fenntartva.

            m. AZ ADATAINAK HASZNáLATA:   ?n egy nem kizárólagos, világszerte érvényes, ?r?k?s, kifizetett licencet ad a Caterpillar vállalatnak a licencelt alkalmazás ?n általi használatából származó adatok és információk bármilyen módon t?rtén? eléréséhez, használatához, feldolgozásához, kezeléséhez vagy módosításához.   A Caterpillar felhasználhatja a licencelt alkalmazás ?n általi használatából származó adatokat és információkat bármilyen bels? üzleti célból, beleértve a termékek vagy szolgáltatások képességeinek elemzését és javítását is.   A Caterpillar jelentéseket, elemzéseket és egyéb információkat készíthet a licencelt alkalmazás ?n általi használatából származó adatokból és információkból.   A Caterpillar minden jelentést, elemzést és egyéb információt birtokol, és ?n az ezen információval kapcsolatos minden jogot, jogcímet és érdekeltséget, ha van ilyen, minden díj nélkül, valamint j?v?beli jogdíjak vagy egyéb kifizetések joga nélkül a Caterpillar vállalatra átruház.

             n. JOGI NYILATKOZAT NEM ADóTANáCSADáSRóL:   A licencelt alkalmazásban semmi sem kezelhet? vagy értelmezhet?, illetve nem tekinthet? adótanácsadásnak semmilyen célból, korlátozás nélkül beleértve a licencelt alkalmazás által végzett ?adóelemzést”, illetve más számítást vagy kalkulációt.   Az ?Adóelemzés” számítások, beleértve az adókulcsot, az értékcs?kkenési ütemtervet vagy a hasonló beviteli mez?ket, csak szemléltet? célokra szolgálnak a licencelt alkalmazásban, és nem egy adott joghatóság t?rvényein alapulnak.  

            o. áLTALáNOS:   Illinois állam t?rvényei, kivéve a kollíziós szabályokat, szabályozzák a jelen licencet és a licencelt alkalmazás ?n általi használatát. A licencelt alkalmazás használata más helyi, állami, nemzeti vagy nemzetk?zi jogszabályokra is vonatkozhat.  A jelen licenc csak a Caterpillar megfelel?en felhatalmazott képvisel?i által aláírt, írásos engedéllyel módosítható.  ?n nem ruházhatja át a jelen licencet, illetve más jogokat vagy k?telezettségeket ?nkéntes vagy ?nkényes módon, t?bbek k?z?tt az irányításban bek?vetkez? változással, egyesüléssel, jogszabály-alkalmazással vagy más módon a Caterpillar írásbeli hozzájárulása nélkül.   El?fordulhat, hogy a jelen licenc sz?vege t?bb nyelven íródott, beleértve az angolt is.   Valamennyi nyelvi változat hitelesnek tekintend?, de az angol nyelv a k?telez? érvény? és vezérl? nyelv a jelen licenc jelentésével és értelmezésével kapcsolatos minden kérdés esetében.

            p. SZERZ?I JOGI KéPVISEL?: A Caterpillar tiszteletben tartja a szerz?i jogok minden tulajdonosának jogait, és e tekintetben a Caterpillar olyan szabályzatot fogadott el és léptetett életbe, amely el?írja, hogy alkalmazásairól el kell távolítani minden olyan anyagot, amely szerz?i jogok tulajdonosainak jogait sérti. Amennyiben ?n úgy gondolja, hogy m?vét olyan módon másolták le, amely szerz?i jogi jogsértésnek min?sül, kérjük, adja meg a Caterpillar szerz?i jogi képvisel?jének az ?sszes k?vetkez? információt, amelyet az Online Copyright Infringement Liability Limitation Act of the Digital Millennium Copyright Act 17 U.S.C. 512. §-a el?ír:

            ·                Az állítólagos megsértett kizárólagos jog jogosultjának képviseletében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírása.

            ·                Azon szerz?i jogi oltalomban részesül? m? megjel?lése, amelyet a jogsértés érint, illetve ha egyetlen online helyen t?bb szerz?i jogi oltalomban részesül? m?re egyetlen bejelentést tesz, az oldalon megtalálható e m?vek listája.

            ·                Az állítottan jogsért? vagy jogsért? tevékenység tárgyát képez? anyag megjel?lése, amelyet el kell távolítani vagy amelyhez a hozzáférést le kell tiltani, és az ahhoz elegend? információk megadása, hogy az anyagot megtaláljuk.

            ·                Ahhoz elégséges információk megadása, hogy a panasztev? féllel kapcsolatba léphessünk.

            ·                Nyilatkozat arról, hogy a panasztev? fél jóhiszem?en gondolja, hogy a panaszolt anyagra a szerz?i jog tulajdonosa, képvisel?je vagy jogszabály engedélyt nem biztosított.

            ·                Nyilatkozat arról, hogy a bejelentésben szerepl? adatok pontosak, és eskü terhe mellett annak kijelentése, hogy a panasztev? fél jogosult az állítottan megsértett kizárólagos jog jogosultjának nevében való eljárásra.

            A Caterpillar szerz?i jogi képvisel?jét a szerz?i jogi jogsértésre vonatkozó igények bejelentésére a k?vetkez? módon lehet elérni:

            Szerz?i jogi képvisel?

            100 N.E. Adams St.

            Peoria, IL 61629-9620 USA

            E-mail: CopyrightAgent@caterpillar.com

            q.  Az Apple sajátos feltételei:  A fenti feltételek elfogadása mellett a jelen licencben foglaltakra való tekintet nélkül a k?vetkez? rendelkezések vonatkoznak a licencelt alkalmazás bármelyik – az Apple Inc. (a továbbiakban: Apple) iOS operációs rendszerével kompatibilis – verziójának ?n által t?rtén? hozzáférésére és használatára.  Az Apple nem szerz?d? fele ennek a licencnek, és nem tulajdonosa a licencelt alkalmazásnak, illetve nem felel?s érte.  Az Apple nem nyújt semmilyen garanciát a licencelt alkalmazásra vonatkozóan, kivéve adott esetben a vásárlási ár visszatérítését. Az Apple nem felel?s a licencelt alkalmazás karbantartásáért vagy egyéb támogatási szolgáltatásáért, és nem vállal felel?sséget semmilyen egyéb k?vetelésért, veszteségért, k?telezettségért, kárért, k?ltségért vagy kiadásért a licencelt alkalmazással kapcsolatban, beleértve a harmadik félt?l származó termékek felel?sséggel kapcsolatos igényeit, k?veteléseket arra vonatkozóan, hogy a licencelt alkalmazás nem felel meg az alkalmazandó jogi vagy szabályozási k?vetelményeknek, a fogyasztóvédelem vagy hasonló jogszabályok alapján felmerül? k?veteléseket, valamint a szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos k?veteléseket is.  A licencelt alkalmazás használatával kapcsolatos kérdéseket vagy panaszokat, beleértve a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatosakat is, a Caterpillar felé kell irányítani.  Ha bármely harmadik fél azt állítja, hogy a licencelt alkalmazás, vagy a licencelt alkalmazás ?n általi birtoklása és használata sérti a harmadik fél szellemi tulajdonjogait, az Apple nem vállal felel?sséget semmilyen ilyen szellemi tulajdonnal kapcsolatos kivizsgálásáért, védelemért, rendezésért vagy befejezésért.  ?nnek  meg kell felelnie az Apple App Store Szolgáltatási feltételeiben meghatározott használati szabályoknak.  Emellett, a licencelt alkalmazás használatakor, ?nnek meg kell felelnie az ?nre vonatkozó, harmadik féllel k?t?tt szerz?dések feltételeinek, például a vezeték nélküli adatszolgáltatási szerz?désnek. Az Apple és az Apple leányvállalatai a jelen licenc harmadik fél kedvezményezettjei, és a jelen licenc feltételeinek elfogadásakor jogosultak lesznek (és úgy kell tekinteni, hogy elfogadták a jogot) arra, hogy érvényesítsék ezt a licencet ?nnel – mint annak harmadik fél kedvezményezettjével – szemben; a fentiek ellenére a Caterpillar azon joga, hogy a jelen licenc értelmében megk?sse, érvénytelenítse vagy megszüntesse a változásokat, lemondást vagy elrendezést, nem függ harmadik felek hozzájárulásától.

            KéRDéSEK: Ha bármilyen kérdése van a jelen licenccel kapcsolatban, írjon a k?vetkez? címre: Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61629-6490, Attn.:   Deputy General Counsel, Commercial Section.

            Nyílt forráskódú szoftverekre vonatkozó k?zlemények/licencek

            AFNetworking

            Copyright (c) 2011–2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)

            Díjmentesen engedélyt kap minden olyan, a szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok példányát (a továbbiakban: "szoftver ") beszerz? személy arra, hogy korlátozás nélkül foglalkozzon a szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a szoftver példányainak használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, k?zzétételére, terjesztésére, allicenciába adására és/vagy értékesítésére való jogot, valamint engedélyt adjon a szoftverhez engedélyt kapott személyek számára a k?vetkez? feltételek mellett:

            A fenti szerz?i jogi nyilatkozatot és a jelen engedélyez? nyilatkozatot a Szoftver minden példányának vagy lényeges részének tartalmaznia kell.

            A SZOFTVER "ADOTT áLLAPOTáBAN" áLL RENDELKEZéSRE, MINDENNEM? KIFEJEZETT VAGY VéLELMEZETT GARANCIA NéLKüL, KORLáTOZáS NéLKüL IDEéRTVE AZ ELADHATóSáGRA, AZ ADOTT CéLRA VALó ALKALMASSáGRA éS A JOGTISZTASáGRA VONATKOZó VéLELMEZETT GARANCIáT VAGY JóTáLLáST. A K?ZREM?K?D?K VAGY A SZERZ?I JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN K?RüLMéNYEK K?Z?TT NEM TEHET?K FELEL?SSé SEMMIFéLE FELEL?SSéGGEL KAPCSOLATOS, SZERZ?DéSBEN FOGLALT, OBJEKTíV VAGY SZERZ?DéSEN KíVüLI KáROKOZáSBóL FAKADó JOGCíMEN, LEGYEN AZ A SZOFTVERB?L SZáRMAZó VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KáR, VAGY A SZOFTVER HASZNáLATáBóL VAGY AZZAL KAPCSOLATOS EGYéB M?VELETEKB?L FELMERüL? FELEL?SSéG.

            SegmentIO

            A MIT licenc (MIT)

            Copyright (c) 2016 Segment.io, Inc.

            Díjmentesen engedélyt kap minden olyan, a szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok példányát (a továbbiakban: "szoftver ") beszerz? személy arra, hogy korlátozás nélkül foglalkozzon a szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a szoftver példányainak használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, k?zzétételére, terjesztésére, allicenciába adására és/vagy értékesítésére való jogot, valamint engedélyt adjon a szoftverhez engedélyt kapott személyek számára a k?vetkez? feltételek mellett:

            A fenti szerz?i jogi nyilatkozatot és a jelen engedélyez? nyilatkozatot a Szoftver minden példányának vagy lényeges részének tartalmaznia kell.

            A SZOFTVER "ADOTT áLLAPOTáBAN" áLL RENDELKEZéSRE, MINDENNEM? KIFEJEZETT VAGY VéLELMEZETT GARANCIA NéLKüL, KORLáTOZáS NéLKüL IDEéRTVE AZ ELADHATóSáGRA, AZ ADOTT CéLRA VALó ALKALMASSáGRA éS A JOGTISZTASáGRA VONATKOZó VéLELMEZETT GARANCIáT VAGY JóTáLLáST. A K?ZREM?K?D?K VAGY A SZERZ?I JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN K?RüLMéNYEK K?Z?TT NEM TEHET?K FELEL?SSé SEMMIFéLE FELEL?SSéGGEL KAPCSOLATOS, SZERZ?DéSBEN FOGLALT, OBJEKTíV VAGY SZERZ?DéSEN KíVüLI KáROKOZáSBóL FAKADó JOGCíMEN, LEGYEN AZ A SZOFTVERB?L SZáRMAZó VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KáR, VAGY A SZOFTVER HASZNáLATáBóL VAGY AZZAL KAPCSOLATOS EGYéB M?VELETEKB?L FELMERüL? FELEL?SSéG.

            JSONAPI

            Copyright (c) 2013 Josh Holtz

            Díjmentesen engedélyt kap minden olyan, a szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok példányát (a továbbiakban: "szoftver ") beszerz? személy arra, hogy korlátozás nélkül foglalkozzon a szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a szoftver példányainak használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, k?zzétételére, terjesztésére, allicenciába adására és/vagy értékesítésére való jogot, valamint engedélyt adjon a szoftverhez engedélyt kapott személyek számára a k?vetkez? feltételek mellett:

            A fenti szerz?i jogi nyilatkozatot és a jelen engedélyez? nyilatkozatot a Szoftver minden példányának vagy lényeges részének tartalmaznia kell.

            A SZOFTVER "ADOTT áLLAPOTáBAN" áLL RENDELKEZéSRE, MINDENNEM? KIFEJEZETT VAGY VéLELMEZETT GARANCIA NéLKüL, KORLáTOZáS NéLKüL IDEéRTVE AZ ELADHATóSáGRA, AZ ADOTT CéLRA VALó ALKALMASSáGRA éS A JOGTISZTASáGRA VONATKOZó VéLELMEZETT GARANCIáT VAGY JóTáLLáST. A K?ZREM?K?D?K VAGY A SZERZ?I JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN K?RüLMéNYEK K?Z?TT NEM TEHET?K FELEL?SSé SEMMIFéLE FELEL?SSéGGEL KAPCSOLATOS, SZERZ?DéSBEN FOGLALT, OBJEKTíV VAGY SZERZ?DéSEN KíVüLI KáROKOZáSBóL FAKADó JOGCíMEN, LEGYEN AZ A SZOFTVERB?L SZáRMAZó VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KáR, VAGY A SZOFTVER HASZNáLATáBóL VAGY AZZAL KAPCSOLATOS EGYéB M?VELETEKB?L FELMERüL? FELEL?SSéG.

            Mixapanel

            Copyright 2013 Mixpanel, Inc.

            Az Apache licenc 2.0 verziója (a továbbiakban: "licenc") keretében licencelt fájl. Ezt a munkát kizárólag a licencnek megfelel?en szabad felhasználni. Az alábbi licenc másolatát a k?vetkez? címen szerezheti be:

                 http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

            Hacsak az alkalmazandó jogszabályok nem írják el? vagy írásban nem állapodnak meg, a licenc alapján terjesztett szoftvert "ADOTT áLLAPOTBAN " terjesztik, MINDENNEM? – kifejezett vagy beleértett – GARANCIA éS FELTéTEL NéLKüL. A licenc hatálya alá es? engedélyekkel és korlátozásokkal kapcsolatos fogalmakat a licencben találja.

            Apache licenc

            2.0 verzió, 2004. január

            http://www.apache.org/licenses/

               A HASZNáLATRA, MáSOLáSRA éS TERJESZTéSRE VONATKOZó FELTéTELEK

               1. Meghatározások.

                  "A licenc " a jelen dokumentum 1–9. szakaszában meghatározott használati, másolási és terjesztési feltételeket jelenti.

                  "A licencadó " a szerz?i jog tulajdonosa vagy a licencet adó szerz?i jog tulajdonosa által engedélyezett jogalany.

                  "A jogi személy " az eljáró jogalany és minden más jogalany együtt, aki/amely ellen?riz, vagy akit/amelyet az adott jogi személy ellen?riz, vagy aki/amely annak a k?z?s ellen?rzése alatt áll. E meghatározás alkalmazásában az "ellen?rzés " (i) a k?zvetlen vagy k?zvetett jogk?r, amely az ilyen jogalany irányítását vagy kezelését szerz?dés által vagy más módon teszi lehet?vé, vagy (ii) a fennálló részvények legalább ?tven százalékának (50%) tulajdonjoga, vagy (iii) az ilyen jogalany tényleges tulajdonjoga.

                  "Az ?n " (vagy "?né ") a jelen licenc által biztosított engedélyeket gyakorló egyénre vagy jogi személyre vonatkozik.

                    "A forrás " forma a módosítások el?nyben részesített formáját jelenti, korlátozás nélkül ideértve a szoftver forráskódját, a dokumentáció forrását és a konfigurációs fájlokat is.

            "A tárgy " forma a forrás forma mechanikai átalakításából vagy fordításából ered? bármilyen formát jelenti, beleértve, de nem kizárólagosan a lefordított tárgykódot, a létrehozott dokumentációt és a más adathordozó-típusokba t?rtén? konverziókat.

            "A munka " a forrás vagy tárgy formában lév? szerz?i m?, amely a licenc keretében áll rendelkezésre, amit a m?ben szerepl? vagy ahhoz csatolt szerz?i jogi k?zlemény jelez (az alábbi függelékben található egy példa erre).

                  "A származékos m?vek " minden olyan – forrás vagy tárgy formában lév? – m?, amely a munkán alapul (vagy abból származik), és amely esetében a szerkeszt?i módosítások, megjegyzések, kidolgozások vagy egyéb módosítások egésze egy eredeti szerz?i m?vet jelent. E licenc alkalmazásában a származékos m?vek nem tartalmazhatnak olyan munkákat, amelyek a munka és származékos m?vek felületeit?l elválaszthatók vagy alig kapcsolhatók (vagy k?thet?k név alapján) hozzájuk.

              "A k?zrem?k?dés " bármely olyan szerz?i m? – beleértve a munka eredeti verzióját és az adott munka vagy származékos m?vek módosításait vagy kiegészítéseit is –, amelyet a szerz?i jog tulajdonosa, illetve egy, a szerz?i jog tulajdonosa nevében eljáró magánszemély vagy jogi személy szándékosan nyújt be a licencadónak a munkába való belefoglalás érdekében. E meghatározás alkalmazásában a "beküld?tt” bármilyen, a licencadónak vagy annak képvisel?inek küld?tt elektronikus, szóbeli vagy írásos kommunikáció formáját jelenti, nem kizárólagosan beleértve az elektronikus levelez?listákon, a forráskód-ellen?rz? rendszereken és a problémak?vet? rendszereken keresztül t?rtén? kommunikációt is, amelyet a licencadó kezel vagy annak nevében kezelnek a munka megvitatása és javítása céljából, kizárva azonban az olyan kommunikációt, amelyet a szerz?i jog tulajdonosa nyilvánvalóan vagy más módon "Nem k?zrem?k?désként jel?lt meg. "

            "A k?zrem?k?d? " a licencadó és az a magánszemély vagy jogi személy, akinek nevében a k?zrem?k?dést a licencadó megkapta, és ezt k?vet?en beillesztette a munkába.

               2. Szerz?i jogi licenc megadása. A jelen licenc feltételeinek megfelel?en minden k?zrem?k?d? egy állandó, világszerte érvényes, nem kizárólagos, díjmentes, jogdíjmentes, visszavonhatatlan szerz?i jogi licencet biztosít ?nnek a munka másolásához, nyilvános megjelenítéséhez, nyilvános végrehajtásához, allicenciába adásához, a munkából való származékos m?vek készítéséhez, valamint a munka és az effajta származékos m?vek forrás és tárgy formában t?rtén? terjesztéséhez.

               3. Szabadalmi engedély megadása. A jelen licenc feltételeinek megfelel?en minden k?zrem?k?d? ?r?k, világszerte érvényes, nem kizárólagos, díjmentes, jogdíjmentes, visszavonhatatlan (kivéve az ebben a szakaszban meghatározottak szerint) szabadalmi engedélyt ad ?nnek a munka készítésére, használatára, értékesítésre kínálására, értékesítésére, importálására és egyéb módon t?rtén? átadására, amennyiben az ilyen engedély csak azokra a szabadalmi igényekre vonatkozik, amelyeket az ilyen k?zrem?k?d? engedélyezhet, és amelyeket a k?zrem?k?dés(ek) ?nmagukban, vagy a k?zrem?k?dés(ek) és annak a munkának a kombinációja, amelyhez az ilyen k?zrem?k?dés(ek) be lettek küldve, szükségszer?en megsért. Ha ?n szabadalmi peres eljárást kezdeményez bármely jogalany ellen (beleértve a peres ellenk?veteléseket vagy viszontkereseteket is) azt állítva, hogy a munkába belefoglalt m? vagy k?zrem?k?dés k?zvetlen vagy k?zrem?k?d?i szabadalombitorlásnak min?sül, akkor az adott munkához a jelen licenc alapján ?nnek adott szabadalmi engedélyek az ilyen peres eljárás kezdeményezésének napján megsz?nnek.

                  4. újraterjesztés. A munka vagy származékos m?vek példányait másolhatja és terjesztheti tetsz?leges eszk?z?n, módosításokkal vagy anélkül, valamint forrás vagy tárgy formájában, feltéve, hogy ?n megfelel az alábbi feltételeknek:

            (a) A munka vagy a származékos m?vek más címzettjeinek is adnia kell egy példányt a jelen licencb?l; és

                     (b) A módosított fájloknak figyelemfelkelt? megjegyzéseket kell tartalmazniuk arról, hogy ?n módosította a fájlokat; és

            (c) Meg kell ?riznie az ?n által terjesztett származékos m?vek forrás formájában az ?sszes szerz?i jogi, szabadalmi, védjegyre vonatkozó és szerz?i jogi k?zleményt a munka forrás formájából, kivéve azokat a k?zleményeket, amelyek nem tartoznak a származékos m?vek valamely részéhez; valamint

            (d) Ha a munka tartalmaz egy "NOTICE " sz?vegfájlt a terjesztés részeként, akkor az ?n által terjesztett bármely származékos m?nek tartalmaznia kell egy olvasható példányt az ilyen NOTICE fájlban található szerz?i jogi k?zleményekr?l, kivéve azokat a k?zleményeket, amelyek nem tartoznak a származékos m?vek egyik részéhez sem, a k?vetkez? helyek legalább egyikén: a származékos m?vek részeként terjesztett NOTICE sz?vegfájlon belül; a forrás formában vagy dokumentációban, ha mellékelve van a származékos m?vekhez; illetve a származékos m?vek által létrehozott megjelenítésen belül, amennyiben és ahol az ilyen harmadik félt?l származó k?zlemények általában megjelennek. A NOTICE fájl tartalma csak tájékoztató jelleg?, és nem módosítja a licencet. ?n saját szerz?i jogi k?zleményt adhat hozzá az ?n által terjesztett származékos m?vekben, a munka NOTICE sz?vege mellé vagy annak kiegészítéseként, feltéve, hogy az ilyen további szerz?i jogi k?zlemények nem tekinthet?k a licenc módosításának.

            ?n saját szerz?i jogi nyilatkozatát hozzáadhatja a módosításaihoz, és további vagy eltér? licencfeltételeket biztosíthat a módosításai használatához, másolásához vagy terjesztéséhez, illetve bármely ilyen származékos m? egészéhez, amennyiben a munkával kapcsolatos ?n általi használat, másolat és terjesztés megfelel a jelen licenc feltételeinek.

            5. K?zrem?k?dések benyújtása. Hacsak ?n kifejezetten másként nem rendelkezik, az ?n által a licencadónak szándékosan benyújtott k?zrem?k?désre a jelen licenc feltételei vonatkoznak, egyéb további feltételek nélkül. A fentiek ellenére semmi sem helyettesítheti vagy módosíthatja a licencadóval az ilyen k?zrem?k?désekkel kapcsolatban végrehajtott kül?n licencszerz?dés feltételeit.

            6. Védjegyek. Ez a licenc nem ad engedélyt a licencadó kereskedelmi neveinek, védjegyeinek, szolgáltatási védjegyeinek vagy termékneveinek használatára, kivéve, ha ez szükséges a munka eredetének észszer? és szokásos használata melletti leírásához és a NOTICE fájl tartalmának reprodukálásához.

            7. Jogi nyilatkozat a garanciáról. Hacsak az alkalmazandó jogszabályok nem írják el? vagy írásban nem állapodnak meg, a licencadó a munkát (és az egyes k?zrem?k?d?k a k?zrem?k?désüket) "ADOTT áLLAPOTBAN " biztosítják, MINDENNEM? – kifejezett vagy beleértett – GARANCIA éS FELTéTEL NéLKüL, korlátozás nélkül ideértve a JOGOSULTSáGRA, JOGTISZTASáGRA, ELADHATóSáGRA vagy AZ ADOTT CéLRA VALó ALKALMASSáGRA vonatkozó garanciákat vagy feltételeket. Kizárólag ?n felel?s a munka használatára és újraelosztására vonatkozó megfelel?ség megítéléséért, és vállalja a jelen licenc alapján t?rtén? jogosultság gyakorlásával kapcsolatos kockázatokat.

            8. Korlátolt felel?sség. Semmilyen esetben és semmilyen jogelmélet alapján, legyen szó károkozásról (ideértve a gondatlanságot is), szerz?désr?l vagy más módról, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabály el?írja (mint például szándékos és súlyos gondatlanság) vagy írásos megegyezés esetén, sem vállal felel?sséget egyik k?zrem?k?d? sem az ?nt ért károkra vonatkozóan, beleértve a jelen licencb?l ered? bármilyen jelleg? k?zvetlen, k?zvetett, rendkívüli, véletlenszer? vagy k?vetkezményes károkat is, a munka használatából vagy használatának ellehetetlenülése k?vetkeztében (korlátozás nélkül ideértve a jó hírnév sérelméb?l, munkaleállásból, számítógép kieséséb?l vagy meghibásodásából ered? károkat vagy bármely más kereskedelmi kárt vagy veszteséget), valamint abban az esetben sem, ha az ilyen k?zrem?k?d? tájékoztatást kapott az effajta károk lehet?ségér?l.

            9. Garancia vagy további felel?sség elfogadása. A munka vagy a származékos m?vek újraelosztása mellett választhatja, hogy felajánl, és díjat számít fel a támogatási, jótállási, kártérítési vagy egyéb felel?sségi k?telezettségek és/vagy a jelen licenccel ?sszhangban lév? jogok elfogadásáért. Az ilyen k?telezettségek elfogadásakor azonban csak saját nevében és kizárólagos felel?sségére járhat el, nem pedig bármely más k?zrem?k?d? nevében, és csak abban az esetben, ha vállalja, hogy kártalanít, megvéd és vétlennek nyilvánít minden egyes k?zrem?k?d?t bármely felmerül? k?telezettséggel vagy k?veteléssel szemben az effajta garancia vagy további felel?sség elfogadása miatt.

               A FELTéTELEK VéGE

                 Copyright 2016 Caterpillar Inc.

               Az Apache licenc 2.0 verziója (a továbbiakban: "licenc") keretében licencelt fájl. Ezt a fájlt kizárólag a licencnek megfelel?en szabad felhasználni.

                 A licenc másolatát a k?vetkez? címen szerezheti be:

                   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

               Hacsak az alkalmazandó jogszabályok nem írják el? vagy írásban nem állapodnak meg, a licenc alapján terjesztett szoftvert "ADOTT áLLAPOTBAN " terjesztik, MINDENNEM? – kifejezett vagy beleértett – GARANCIA éS FELTéTEL NéLKüL.

                 A licenc hatálya alá es? engedélyekkel és korlátozásokkal kapcsolatos fogalmakat a licencben találja.

            ================================================================================

            _MPTweakBindObserver.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

            _MPTweakBindObserver.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

            MPTweak.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

            MPTweak.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

            MPTweakInline.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

            MPTweakInline.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

            MPTweakInlineInternal.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

            MPTweakStore.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

            MPTweakStore.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

            A forrással egyez? és a bináris alakban (módosításokkal vagy módosítások nélkül) t?rtén? újraterjesztés és felhasználás csak akkor engedélyezett, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

            * A forráskód újraterjesztésekor meg kell ?rizni a fenti szerz?i jogi k?zleményt, ezt a feltétellistát és a lentebb olvasható jogi nyilatkozatot.

            * A bináris alakban t?rtén? újraterjesztéskor fel kell tüntetni a fenti szerz?i jogi k?zleményt, ezt a feltétellistát, valamint a lentebb olvasható jogi nyilatkozatot a terjesztéshez mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.

            * Sem a Facebook neve, sem a k?zrem?k?d?inek neve nem használható a szoftverb?l származó termékek jóváhagyására vagy promóciójára kül?n el?zetes írásbeli engedély nélkül.

            A SZOFTVERT ANNAK "ADOTT áLLAPOTáBAN" BIZTOSíTJáK A SZERZ?I JOGOK TULAJDONOSAI éS A K?ZREM?K?D?K,

            MINDENNEM? KIFEJEZETT VAGY VéLELMEZETT GARANCIA NéLKüL, KORLáTOZáS NéLKüL IDEéRTVE AZ ELADHATóSáGRA éS A MEGHATáROZOTT CéLRA VALó ALKALMASSáGRA VONATKOZó VéLELMEZETT GARANCIáT IS.

            A SZERZ?I JOG TULAJDONOSAI VAGY A K?ZREM?K?D?K SEMMILYEN K?RüLMéNYEK K?Z?TT NEM TEHET?K FELEL?SSé SEMMIFéLE K?ZVETLEN, K?ZVETETT, VéLETLENSZER?, RENDKíVüLI, BüNTET? JELLEG? VAGY K?VETKEZMéNYES KáRéRT (BELEéRTVE T?BBEK K?Z?TT A HELYETTESíT? áRUK VAGY SZOLGáLTATáSOK BESZERZéSéT);

            SDWebImage

            Copyright (c) 2016 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

            Díjmentesen engedélyt kap minden olyan, a szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok példányát (a továbbiakban: "szoftver ") beszerz? személy arra, hogy korlátozás nélkül foglalkozzon a szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a szoftver példányainak használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, k?zzétételére, terjesztésére, allicenciába adására és/vagy értékesítésére való jogot, valamint engedélyt adjon a szoftverhez engedélyt kapott személyek számára a k?vetkez? feltételek mellett:

            A fenti szerz?i jogi nyilatkozatot és a jelen engedélyez? nyilatkozatot a Szoftver minden példányának vagy lényeges részének tartalmaznia kell.

            A SZOFTVER "ADOTT áLLAPOTáBAN" áLL RENDELKEZéSRE, MINDENNEM? KIFEJEZETT VAGY VéLELMEZETT GARANCIA NéLKüL, KORLáTOZáS NéLKüL IDEéRTVE AZ ELADHATóSáGRA, AZ ADOTT CéLRA VALó ALKALMASSáGRA éS A JOGTISZTASáGRA VONATKOZó VéLELMEZETT GARANCIáT VAGY JóTáLLáST. A K?ZREM?K?D?K VAGY A SZERZ?I JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN K?RüLMéNYEK K?Z?TT NEM TEHET?K FELEL?SSé SEMMIFéLE FELEL?SSéGGEL KAPCSOLATOS, SZERZ?DéSBEN FOGLALT, OBJEKTíV VAGY SZERZ?DéSEN KíVüLI KáROKOZáSBóL FAKADó JOGCíMEN, LEGYEN AZ A SZOFTVERB?L SZáRMAZó VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KáR, VAGY A SZOFTVER HASZNáLATáBóL VAGY AZZAL KAPCSOLATOS EGYéB M?VELETEKB?L FELMERüL? FELEL?SSéG.

            SSKeychain

            Copyright (c) 2010–2016 Sam Soffes, http://soff.es

            Díjmentesen engedélyt kap minden olyan, a szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok példányát (a továbbiakban: "szoftver ") beszerz? személy arra, hogy korlátozás nélkül foglalkozzon a szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a szoftver példányainak használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, k?zzétételére, terjesztésére, allicenciába adására és/vagy értékesítésére való jogot, valamint engedélyt adjon a szoftverhez engedélyt kapott személyek számára a k?vetkez? feltételek mellett:

            A fenti szerz?i jogi nyilatkozatot és a jelen engedélyez? nyilatkozatot a Szoftver minden példányának vagy lényeges részének tartalmaznia kell.

            A SZOFTVER "ADOTT áLLAPOTáBAN" áLL RENDELKEZéSRE, MINDENNEM? KIFEJEZETT VAGY VéLELMEZETT GARANCIA NéLKüL, KORLáTOZáS NéLKüL IDEéRTVE AZ ELADHATóSáGRA, AZ ADOTT CéLRA VALó ALKALMASSáGRA éS A JOGTISZTASáGRA VONATKOZó VéLELMEZETT GARANCIáT VAGY JóTáLLáST. A K?ZREM?K?D?K VAGY A SZERZ?I JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN K?RüLMéNYEK K?Z?TT NEM TEHET?K FELEL?SSé SEMMIFéLE FELEL?SSéGGEL KAPCSOLATOS, SZERZ?DéSBEN FOGLALT, OBJEKTíV VAGY SZERZ?DéSEN KíVüLI KáROKOZáSBóL FAKADó JOGCíMEN, LEGYEN AZ A SZOFTVERB?L SZáRMAZó VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KáR, VAGY A SZOFTVER HASZNáLATáBóL VAGY AZZAL KAPCSOLATOS EGYéB M?VELETEKB?L FELMERüL? FELEL?SSéG.

            SVProgressHUD

            Copyright (c) 2011–2016 Sam Vermette, Tobias Tiemerding és k?zrem?k?d?k.

            Díjmentesen engedélyt kap minden olyan, a szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok példányát (a továbbiakban: "szoftver ") beszerz? személy arra, hogy korlátozás nélkül foglalkozzon a szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a szoftver példányainak használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, k?zzétételére, terjesztésére, allicenciába adására és/vagy értékesítésére való jogot, valamint engedélyt adjon a szoftverhez engedélyt kapott személyek számára a k?vetkez? feltételek mellett:

            A fenti szerz?i jogi nyilatkozatot és a jelen engedélyez? nyilatkozatot a Szoftver minden példányának vagy lényeges részének tartalmaznia kell.

            A SZOFTVER "ADOTT áLLAPOTáBAN" áLL RENDELKEZéSRE, MINDENNEM? KIFEJEZETT VAGY VéLELMEZETT GARANCIA NéLKüL, KORLáTOZáS NéLKüL IDEéRTVE AZ ELADHATóSáGRA, AZ ADOTT CéLRA VALó ALKALMASSáGRA éS A JOGTISZTASáGRA VONATKOZó VéLELMEZETT GARANCIáT VAGY JóTáLLáST. A K?ZREM?K?D?K VAGY A SZERZ?I JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN K?RüLMéNYEK K?Z?TT NEM TEHET?K FELEL?SSé SEMMIFéLE FELEL?SSéGGEL KAPCSOLATOS, SZERZ?DéSBEN FOGLALT, OBJEKTíV VAGY SZERZ?DéSEN KíVüLI KáROKOZáSBóL FAKADó JOGCíMEN, LEGYEN AZ A SZOFTVERB?L SZáRMAZó VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KáR, VAGY A SZOFTVER HASZNáLATáBóL VAGY AZZAL KAPCSOLATOS EGYéB M?VELETEKB?L FELMERüL? FELEL?SSéG.

            A csomagban szerepl? egyéb er?forrásokhoz – beleértve a Freepik ikonokat is – más licenc lehet érvényes. Kérjük, olvassa el a megfelel? fejléceket az egyes licencek feltételeir?l.

            UITextView+Placeholder

            A MIT licenc (MIT)

            Copyright (c) 2014 Suyeol Jeon (http://xoul.kr)

            Díjmentesen engedélyt kap minden olyan, a szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok példányát (a továbbiakban: "szoftver ") beszerz? személy arra, hogy korlátozás nélkül foglalkozzon a szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a szoftver példányainak használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, k?zzétételére, terjesztésére, allicenciába adására és/vagy értékesítésére való jogot, valamint engedélyt adjon a szoftverhez engedélyt kapott személyek számára a k?vetkez? feltételek mellett:

            A fenti szerz?i jogi nyilatkozatot és a jelen engedélyez? nyilatkozatot a Szoftver minden példányának vagy lényeges részének tartalmaznia kell.

            A SZOFTVER "ADOTT áLLAPOTáBAN" áLL RENDELKEZéSRE, MINDENNEM? KIFEJEZETT VAGY VéLELMEZETT GARANCIA NéLKüL, KORLáTOZáS NéLKüL IDEéRTVE AZ ELADHATóSáGRA, AZ ADOTT CéLRA VALó ALKALMASSáGRA éS A JOGTISZTASáGRA VONATKOZó VéLELMEZETT GARANCIáT VAGY JóTáLLáST. A K?ZREM?K?D?K VAGY A SZERZ?I JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN K?RüLMéNYEK K?Z?TT NEM TEHET?K FELEL?SSé SEMMIFéLE FELEL?SSéGGEL KAPCSOLATOS, SZERZ?DéSBEN FOGLALT, OBJEKTíV VAGY SZERZ?DéSEN KíVüLI KáROKOZáSBóL FAKADó JOGCíMEN, LEGYEN AZ A SZOFTVERB?L SZáRMAZó VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KáR, VAGY A SZOFTVER HASZNáLATáBóL VAGY AZZAL KAPCSOLATOS EGYéB M?VELETEKB?L FELMERüL? FELEL?SSéG.

            TOCropViewController

            A MIT licenc (MIT)

            Copyright (c) 2015-2016 Tim Oliver

            Díjmentesen engedélyt kap minden olyan, a szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok példányát (a továbbiakban: "szoftver ") beszerz? személy arra, hogy korlátozás nélkül foglalkozzon a szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a szoftver példányainak használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, k?zzétételére, terjesztésére, allicenciába adására és/vagy értékesítésére való jogot, valamint engedélyt adjon a szoftverhez engedélyt kapott személyek számára a k?vetkez? feltételek mellett:

            A fenti szerz?i jogi nyilatkozatot és a jelen engedélyez? nyilatkozatot a Szoftver minden példányának vagy lényeges részének tartalmaznia kell.

            A SZOFTVER "ADOTT áLLAPOTáBAN" áLL RENDELKEZéSRE, MINDENNEM? KIFEJEZETT VAGY VéLELMEZETT GARANCIA NéLKüL, KORLáTOZáS NéLKüL IDEéRTVE AZ ELADHATóSáGRA, AZ ADOTT CéLRA VALó ALKALMASSáGRA éS A JOGTISZTASáGRA VONATKOZó VéLELMEZETT GARANCIáT VAGY JóTáLLáST. A K?ZREM?K?D?K VAGY A SZERZ?I JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN K?RüLMéNYEK K?Z?TT NEM TEHET?K FELEL?SSé SEMMIFéLE FELEL?SSéGGEL KAPCSOLATOS, SZERZ?DéSBEN FOGLALT, OBJEKTíV VAGY SZERZ?DéSEN KíVüLI KáROKOZáSBóL FAKADó JOGCíMEN, LEGYEN AZ A SZOFTVERB?L SZáRMAZó VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KáR, VAGY A SZOFTVER HASZNáLATáBóL VAGY AZZAL KAPCSOLATOS EGYéB M?VELETEKB?L FELMERüL? FELEL?SSéG.

            SVWebViewControler

            Copyright (c) 2011 Sam Vermette

            Díjmentesen engedélyt kap minden olyan, a szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok példányát (a továbbiakban: "szoftver ") beszerz? személy arra, hogy korlátozás nélkül foglalkozzon a szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a szoftver példányainak használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, k?zzétételére, terjesztésére, allicenciába adására és/vagy értékesítésére való jogot, valamint engedélyt adjon a szoftverhez engedélyt kapott személyek számára a k?vetkez? feltételek mellett:

            A fenti szerz?i jogi nyilatkozatot és a jelen engedélyez? nyilatkozatot a Szoftver minden példányának vagy lényeges részének tartalmaznia kell.

            A SZOFTVER "ADOTT áLLAPOTáBAN" áLL RENDELKEZéSRE, MINDENNEM? KIFEJEZETT VAGY VéLELMEZETT GARANCIA NéLKüL, KORLáTOZáS NéLKüL IDEéRTVE AZ ELADHATóSáGRA, AZ ADOTT CéLRA VALó ALKALMASSáGRA éS A JOGTISZTASáGRA VONATKOZó VéLELMEZETT GARANCIáT VAGY JóTáLLáST. A K?ZREM?K?D?K VAGY A SZERZ?I JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN K?RüLMéNYEK K?Z?TT NEM TEHET?K FELEL?SSé SEMMIFéLE FELEL?SSéGGEL KAPCSOLATOS, SZERZ?DéSBEN FOGLALT, OBJEKTíV VAGY SZERZ?DéSEN KíVüLI KáROKOZáSBóL FAKADó JOGCíMEN, LEGYEN AZ A SZOFTVERB?L SZáRMAZó VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KáR, VAGY A SZOFTVER HASZNáLATáBóL VAGY AZZAL KAPCSOLATOS EGYéB M?VELETEKB?L FELMERüL? FELEL?SSéG.

            Elérhet?ség

            Minta kódprojekt: Elérhet?ség

            Verzió: 5.0

            FONTOS!    Ezt az Apple szoftvert az Apple Inc. ("Apple ") bocsátja a rendelkezésére az alábbi használati feltételek ?n általi elfogadását figyelembe véve, és ennek az Apple szoftvernek az ?n általi használata, telepítése, módosítása vagy újraterjesztése ezen használati feltételek elfogadását jelenti.    Amennyiben ?n nem fogadja el ezeket a használati feltételeket, kérjük, ne használja, telepítse, módosítsa vagy terjessze újra ezt az Apple szoftvert.

            Tekintetbe véve az ?n beleegyezését, hogy betartja az alábbi használati feltételeket, valamint ezen használati feltételek értelmében az Apple az ?n számára személyes, nem kizárólagos licencet biztosít, az Apple-nek erre az eredeti Apple szoftverre (az

            "Apple szoftver ") vonatkozó szerz?i jogai értelmében, az Apple szoftver használatára, másolására, módosítására és újraterjesztésére, módosításokkal vagy azok nélkül, forrás- és/vagy bináris formákban; feltéve, hogy az Apple szoftver teljes egészének és módosítások nélküli újraterjesztése esetén ?nnek meg kell ?riznie ezt az eredeti értesítést és az alábbi sz?veget és jogi nyilatkozatokat az Apple szoftver minden ilyen újraterjesztése során. * Sem az Apple Inc. neve, sem a védjegyei, szolgáltatási védjegyei vagy logóin nem használhatók az Apple szoftverb?l származó termékek támogatására vagy promóciójára az Apple kül?n el?zetes írásbeli engedélye nélkül.   Az ebben az értesítésben kifejezetten megemlítetteken kívül az Apple semmilyen egyéb kifejezett vagy beleértett jogot vagy licencet nem bocsát rendelkezésre, ideértve, de nem kizárólagosan az ?n származékos m?vei vagy egyéb olyan m?vek által esetlegesen megsértett szabadalmi jogokat, amelyekbe az Apple szoftver beépítésre kerülhetett.

            Az Apple szoftvert az Apple "ADOTT áLLAPOTBAN " bocsátja rendelkezésre.    AZ APPLE NEM VáLLAL SEM KIFEJEZETT, SEM VéLELMEZETT GARANCIáT, NEM KIZáRóLAGOSAN BELEéRTVE A JOGTISZTASáGRA, AZ ELADHATóSáGRA, AZ ADOTT CéLRA VALó ALKALMASSáGRA VONATKOZó VéLELMEZETT GARANCIáT, AZ APPLE SZOFTVER VAGY ANNAK EGYEDüLI VAGY MáS TERMéKEKKEL KOMBINáCIóBAN T?RTéN? HASZNáLATA éS üZEMELTETéSE TEKINTETéBEN.

            AZ APPLE SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZIK FELEL?SSéGGEL AZ APPLE SZOFTVER HASZNáLATáBóL, MáSOLáSáBóL, MóDOSíTáSáBóL éS/VAGY TERJESZTéSéB?L BáRMILYEN MóDON SZáRMAZó BáRMELY RENDKíVüLI, K?ZVETETT, VéLETLEN VAGY K?VETKEZMéNYES KáRéRT (NEM KIZáRóLAGOSAN BELEéRTVE A HELYETTESíT? áRUK VAGY SZOLGáLTATáSOK BESZERZéSéT, A HASZNáLAT ELMARADáSáT, ADATOK ELVESZTéSéT VAGY A NYERESéG ELMARADáSáT; VAGY AZ üZLETVITEL MEGZAVARáSáT), AMELY BáRMILYEN MóDON AZ APPLE SZOFTVER HASZNáLATáBóL, MáSOLáSáBóL, MóDOSíTáSáBóL éS/VAGY TERJESZTéSéB?L FAKAD, FüGGETLENüL AZ OKOZáS MóDJáTóL, éS FüGGETLENüL A SZERZ?DéS, KáROKOZáS (IDEéRTVE A GONDATLANSáGOT IS), OBJEKTíV FELEL?SSéG VAGY EGYéB JOGCíMT?L, MéG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA AZ APPLE FIGYELMéT FELHíVTáK AZ ILYEN KáROK BEK?VETKEZTéNEK LEHET?SéGéRE.

            Copyright (C) 2016 Apple Inc. Minden jog fenntartva.

            99精品视频