Használati feltételek

            üdv?z?ljük a Caterpillar Inc. weboldalán.  A Caterpillar weboldalainak (a "Webhely" vagy "Webhelyek", ideértve a www.cat.com és a www.zhuaifen8.icu weboldalakat, a Caterpillar és leányvállalatai által fenntartott hálózatba kapcsolt weboldalakat és a Webhelyeken elérhet? adatokat, sz?veget, grafikákat, felhasználói felületeket, vizuális felületeket, fényképeket, védjegyeket, emblémákat, hangokat, zenét, illusztrációkat és számítógépes kódokat ("Tartalom")) elérésére és használatára vonatkozó feltételeket a jelen  Használati feltételek (jelen "Használati feltételek") tartalmazzák, kivéve ha a Caterpillar bármely webhelyre vonatkozóan másképp nem rendelkezik. Ez egy megállapodás, amely ?n, illetve az ?n által képviselt entitás ("?n") és a Caterpillar Inc. (egy Delaware állambeli vállalat, melynek székhelye 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61219) és leányvállalatai, amelyeknek Webhelyeihez a felhasználó hozzáférhet, (a továbbiakban "Caterpillar", " "mi, " "minket, " vagy "miénk ") k?z?tt j?n létre. A Caterpillar kizárólag a jelen Használati feltételek módosítások nélküli elfogadása esetén engedélyezi ?nnek a Webhelyekhez való hozzáférést, illetve azok használatát.   

            A WEBHELYEK ELéRéSéVEL ?N ELFOGADJA A JELEN FELTéTELEK K?TELEZ? éRVéNYéT éS KIJELENTI, HOGY JOGOSULT A WEBHELYEK ELéRéSéRE éS HASZNáLATáRA, T?RVéNYESEN K?T?TTE MEG A JELEN HASZNáLATI FELTéTELEKRE VONATKOZó MEGáLLAPODáST, VALAMINT FELHATALMAZáSSAL RENDELKEZIK ARRA, HOGY AZ ?N áLTAL KéPVISELT ENTITáS NEVéBEN K?TELEZETTSéGET VáLLALJON. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL A JELEN FELTéTELEKET, ILLETVE AZOK KéS?BBI MóDOSíTáSáT, NE LéPJEN A JELEN WEBHELYRE, NE B?NGéSSZE, ILLETVE NE HASZNáLJA AZT SEMMILYEN MóDON.

            A Caterpillar fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint bármikor aktualizálja és módosítsa a jelen Használati feltételeket.  Amennyiben a felhasználó a jelen Használati feltételekre vonatkozó módosítások k?zzétételét k?vet?en továbbra is használja a Webhelyeket, akkor az a változtatások elfogadását jelenti.  A jelen Használati feltételek legaktuálisabb verziója bármikor megtekinthet? a www.zhuaifen8.icu/en/legal-notices.html weboldalon.

            Kapcsolt webhelyek
            A Caterpillar a cat.com webhelyet számos, a Caterpillar és leányvállalatai által hálózatban m?k?dtetett webhely belép?oldalának használja ("Kapcsolt webhelyek").  A jelen Használati feltételekben foglaltakra való tekintet nélkül el?fordulhat, hogy egyes kapcsolt webhelyekre további, illetve eltér? feltételek vonatkoznak.  Az ilyen további, illetve eltér? feltételeket (ha vannak) a Caterpillar a megfelel? kapcsolt webhelyeken teszi k?zzé.  Amennyiben az egyik kapcsolt webhely további, illetve eltér? feltételeket alkalmaz, akkor az annak a jelen Használati feltételekben foglaltakkal való ütk?zése esetén a kapcsolt webhely feltételei tekintend?k irányadónak.  A feltételek kifejezett kiegészítése vagy mással való felváltása hiányában a jelen Használati feltételek vonatkoznak valamennyi kapcsolt webhely használatára.  

            A Webhely használata
            ?n kizárólag a jelen Használati feltételekben foglaltak szerint veheti igénybe és használhatja a Webhelyeket.  Szigorúan be kell tartania a t?rvényekben, szabályokban és el?írásokban foglaltakat, valamint a Caterpillarnak a Webhelyekhez való hozzáférésre és azok használatára vonatkozó irányelveit, ideértve az online magatartásra, online tartalomra és az Egyesült államokból, illetve a felhasználó országából és oda t?rtén? adatexportálásra/-importálásra vonatkozó t?rvényeket, szabályokat és el?írásokat.  Továbbá tilos:

            • A Webhelyek bármely részét abból a célból igénybe venni, megszerezni, lemásolni és figyelni, illetve bármilyen módon reprodukálni vagy megkerülni a Webhelyek navigációs szerkezetét és megjelenítését, hogy azokról bármilyen módon, így ?"deep-link"”, ?"page-scrape"” "robot", ?"spider"” és más automatikus eszk?z, program, algoritmus és módszer, más hasonló vagy egyenérték? manuális m?velet alkalmazásával olyan anyagokat, dokumentumokat és információkat lehessen megszerezni, amelyeket a Webhelyeken keresztül szándékosan nem tettek elérhet?vé.  
            • Jogosulatlanul elérni a Webhelyek vagy az azokhoz és a kiszolgálókhoz kapcsolódó más rendszerek és hálózatok bármely részét és funkcióját, hackeléssel, "jelszóbányászattal" és más illegális eszk?zzel.  
            • A Webhelyek és az azokhoz kapcsolódó hálózatok sebezhet?ségét mérni, vizsgálni és tesztelni, valamint megsérteni a Webhelyek vagy a Webhelyekhez kapcsolódó hálózatok biztonsági és hitelesítési folyamatait.  
            • A Webhelyek felhasználóinak és látogatóinak, illetve a Caterpillar egyéb ügyfeleinek adatait visszakeresni (?reverse lookup”) és (vissza)k?vetni, nem kizárólagosan ideértve a felhasználók személyazonosságának és személyes adatainak beazonosítását.  
            • Olyan m?veletet végezni, amely észszer?tlenül vagy aránytalanul nagy mértékben megterheli a Webhelyek és a Caterpillar rendszereinek és hálózatainak, illetve a Webhelyekhez és a Caterpillar oldalaihoz kapcsolódó rendszerek és hálózatok infrastruktúráját.      
            • Bármely eszk?z, szoftver és eljárás alkalmazásával megzavarni a Webhelyek megfelel? m?k?dését, a Webhelyeken t?rtén? tranzakciókat és a Webhelyek más személy általi használatát, illetve megkísérelni azt.
            • Vírusokat és más, a Caterpillar vállalatot, illetve más személyek és entitások, így a Webhelyek felhasználóinak tulajdonhoz f?z?d? érdekeit sért? egyéb technológiákat terjeszteni.    
            • Megkerülni és manipulálni a vállalat díjstruktúráját, számlázási folyamatát és a Caterpillar vállalatot, a forgalmazóit és üzleti partnereit megillet? díjakat.  
            • Meghamisítani és manipulálni az azonosítókat a Caterpillar vállalatnak vagy bármely Webhelyen keresztül küld?tt üzenetek és megkeresések forrásának álcázása érdekében.  
            • úgy tenni, mintha ?n valaki más lenne vagy valaki mást képviselne, illetve más személyt vagy entitást megtestesíteni.
            • A Webhelyeket t?rvényellenes, a jelen Használati feltételek által tiltott célra, és illegális, illetve a Caterpillar vállalat és mások jogait sért? egyéb tevékenység folytatásának el?segítésére használni.

            Szellemi tulajdonjogok
            A jelen Használati feltételek "Licenchasználati jog" részében kifejezetten felsorolt esetek kivételével ?n elfogadja és tudomásul veszi a k?vetkez?ket:

            • A Webhelyekre és azok tartalmára vonatkozó, korlátozás nélkül beleértve a tartalom kialakításával, szerkezetével, kiválasztásával, koordinálásával, kifejezésével, "megjelenésével" és elrendezésével, valamint a Webhelyeken ("Caterpillar IP") található tartalommal kapcsolatos mindenfajta, szabadalmi, szerz?i jogi, kereskedelmi titokra, védjegyekre vonatkozó t?rvények hatálya alá es? licenc és jog, továbbá mindenfajta egyéb, tulajdonhoz és személyhez f?z?d? jog jelenleg, illetve a j?v?ben világszerte hatályos alkalmazott, megújított, kiterjesztett és helyreállított változatai ("Szellemi tulajdonjogok") a Caterpillar vállalat tulajdonát képezi.  
            • ?n nem rendelkezik jogokkal, licencekkel és érdekekkel a Webhelyekkel és tartalommal kapcsolatos szellemi tulajdonjogokra nézve.
            • A Caterpillar vállalat tulajdonát képezik a Caterpillar IP-t érint?, bármely személy által eszk?z?lt változ(tat)ásokkal, aktualizálásokkal, fejlesztésekkel, további alkotáshoz való felhasználással és más módosításokkal (korlátozás nélkül ideértve az ?n által vagy ?n?n keresztül a vállalat rendelkezésére bocsátott ?tleteket, módszereket és folyamatokat abban az esetben is, ha ?n fizetett azokért, és függetlenül attól, hogy azok megegyeznek-e az ?nt megillet? szellemi tulajdonjogokkal).  ?n megtesz minden szükséges lépést annak érdekében, hogy az említett tulajdont átruházza a Caterpillar vállalatra, nem kizárólagosan beleértve az adott szellemi tulajdonjogokhoz kapcsolódó jogokat (melyeket ?n ezúton ruház át), így t?bbek k?z?tt a Webhelyekkel és a tartalommal kapcsolatos szabadalmi bejelentéseket, szabadalmakat, személyhez f?z?d? jogokat és szerz?i jogokat.  
            • A Caterpillar vállalat kifejezett el?zetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Webhelyek és a tartalom egyetlen része sem másolható, sokszorosítható, tehet? újból k?zzé, t?lthet? fel, tehet? k?zzé, jeleníthet? meg nyilvánosan, kódolható, fordítható le, továbbítható és terjeszthet? semmilyen módon (beleértve a "tükr?zést ") bármely más számítógépen, kiszolgálón, webhelyen és egyéb médiában k?zzététel, forgalmazás vagy bármely kereskedelmi cél érdekében.
            • A Webhelyeken és a tartalomban megjelen? védjegyek a Caterpillar vállalatot vagy az adott tulajdonosokat illetik meg, azok az Egyesült államokban és a nemzetk?zi jogban alkalmazott védjegy és szerz?i jogi t?rvények oltalma alatt állnak.  A védjegyek bárminem? felhasználása a Caterpillar vállalat vagy az adott védjegy tulajdonosának kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.  
            • A Caterpillar vállalat saját belátása szerint letilthatja és beszüntetheti a Webhelyek és a tartalom olyan személyek és entitások általi elérését, akik és amelyek megsértik a Caterpillar vállalat és mások szellemi tulajdonjogait.

            Licenchasználati jog
            A Caterpillar vállalat korlátozott, nem kizárólagos, nem átengedhet? és nem átruházható licencjogot (továbblicencelési jog nélkül) biztosít a Webhelyekhez kizárólag kereskedelmi szempontból észszer? módon való hozzáférésre és azok ily módon t?rtén? használatára az ?n jogos bels? üzleti céljaihoz és a jelen Használati feltételekkel egyéb módon ?sszhangban lév? céljaihoz.  ?nnek tilos:

            • A Webhelyeket és a tartalmat sokszorosítania, módosítania, k?zzétennie, nyilvánosan megjelenítenie, adaptálnia, lefordítania és származékos m?vek létrehozására használnia.
            • A Webhelyeket és a tartalmat harmadik félnek továbblicencelnie, lízingelnie, értékesítenie, bérbe adnia, k?lcs?nadnia és egyéb módon továbbadnia.
            • A Webhelyek és a tartalom forráskódját visszafejtenie, azt alkotóelemeire bontania, szétszednie vagy más módon megkísérelnie annak megfejtését.
            • A Webhelyeket és a tartalmat a jelen Licenchasználati jogokban és Használati feltételekben foglaltaktól eltér?en használnia vagy lemásolnia.
            • A Webhelyeket és a tartalmat "kihelyezett adatkezelési szolgáltatás" vagy hasonló rendszerben felhasználnia, amelynek keretében harmadik fél a felhasználón keresztül használhatja a Webhelyeket és a tartalmat.
            • A Webhelyekbe és a tartalomba ágyazott, azokon r?gzített szerz?i jogot, védjegyet és más tulajdonosi jelzést eltávolítania, eltakarnia és módosítania.  

            Szerz?i jogi képvisel?
            A Caterpillar vállalat tiszteletben tartja a szerz?i jogok tulajdonosainak jogait, és ezzel ?sszefüggésben elfogadott és érvénybe léptetett egy irányelvet, amely el?írja a szerz?i jogok tulajdonosi jogait sért? anyagok eltávolítását a Webhelyekr?l.  Amennyiben úgy véli, hogy munkáját a szerz?i jogi el?írások megsértésének min?sül? módon lemásolták, juttassa el a Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. 512. §-ra vonatkozó Online Copyright Infringement Liability Limitation Act (az online szerz?ijog-sértés felel?sségkorlátozására vonatkozó t?rvény) által megk?vetelt minden alábbi információt a Caterpillar vállalat szerz?i jogi megbízottjának:

            • Az állítólagos megsértett kizárólagos jog jogosultjának képviseletében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírása.
            • Azon szerz?i jogi oltalomban részesül? m? megjel?lése, amelyet a jogsértés érint, illetve ha egyetlen online helyen t?bb szerz?i jogi oltalomban részesül? m?re egyetlen bejelentést tesz, az oldalon megtalálható e m?vek listája.
            • Az állítottan jogsért? vagy jogsért? tevékenység tárgyát képez? anyag megjel?lése, amelyet el kell távolítani vagy amelyhez a hozzáférést le kell tiltani, és az ahhoz elegend? információk megadása, hogy az anyagot megtaláljuk.
            • Ahhoz elégséges információk megadása, hogy a panasztev? féllel kapcsolatba léphessünk.
            • Nyilatkozat arról, hogy a panasztev? fél jóhiszem?en gondolja, hogy a panaszolt anyagra a szerz?i jog tulajdonosa, képvisel?je vagy jogszabály engedélyt nem biztosított.
            • Nyilatkozat arról, hogy a bejelentésben szerepl? adatok pontosak, és eskü terhe mellett annak kijelentése, hogy a panasztev? fél jogosult az állítottan megsértett kizárólagos jog jogosultjának nevében való eljárásra.

            A Caterpillar szerz?i jogi képvisel?jét a szerz?i jogi jogsértésre vonatkozó igények bejelentésére a k?vetkez? módon lehet elérni:

            Szerz?i jogi képvisel?
            100 N.E. Adams St.
            Peoria, IL 61629-9620
            E-mail:  CopyrightAgent@cat.com

            Elküld?tt anyagok
            Ne használja a Webhelyet olyan információk elküldésére, amelyeket tulajdonjoggal védettnek tekint. Kivéve, ha ett?l eltér? kifejezett el?írást tartalmaznak a Kapcsolt webhelyek felhasználási feltételei az ?n tranzakcióira vonatkozóan vagy a Kapcsolt webhelyek adott felhasználási módjára vonatkozó, Caterpillar vállalattal k?t?tt írásos megállapodás. Az ?n által beküld?tt mindenfajta anyagot – a beküld?tt anyagban feltüntetett bármilyen tulajdonjogi k?vetelést?l vagy jogfenntartástól függetlenül – a Caterpillar olyan hozzájárulásnak min?sít, amelyet a j?v?ben saját belátása szerint felhasználhat. Ennek megfelel?en ?n elfogadja, hogy az ?n által e-mailben vagy a Caterpillar vállalaton keresztül elküld?tt anyagok vagy a jelen Webhelyen megjelenített anyagok (nem kizárólagosan beleértve a kérdéseket, hozzászólásokat, javaslatokat, ?tleteket, terveket, jegyzeteket, rajzokat, eredeti vagy kreatív anyagokat vagy egyéb információkat) nem bizalmasak (vonatkozik rájuk a Caterpillar Adatvédelmi nyilatkozata), és a Caterpillar kizárólagos tulajdonává válnak. A Caterpillar kizárólagos jogokkal rendelkezik, ideértve az ?sszes szellemi tulajdonjogot is, és ezeknek az anyagoknak bármilyen, kereskedelmi vagy egyéb célból t?rtén? korlátlan használatára jogosult az ?n beleegyezése vagy az ?nnek nyújtott ellenszolgáltatás nélkül is.  Bármilyen anyag benyújtása a Caterpillar vállalathoz (beleértve a bármely fórumon vagy interaktív területen k?zzétett anyagokat) visszavonhatatlan lemondást jelent minden "személyhez f?z?d? jogról", ideértve az azonosíthatósághoz való jogot és a sértetlenséghez való jogot.

            Adatvédelem
            A Webhelyekhez való hozzáféréssel vagy azok használatával ?n meger?síti, hogy rendelkezik az adott Webhelyre vonatkozó Adatkezelési nyilatkozat (a Webhelyen elérhet?) és a Caterpillar Globális adatvédelmi nyilatkozatának egy példányával, tisztában van azzal és hozzájárul ahhoz, hogy a Caterpillar személyes adatokat gy?jt, oszt meg és dolgoz fel más egyéb módon ?nr?l, a vállalat Adatkezelési nyilatkozatában és Adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelel?en.

            Interaktív fórumok és felhasználói anyagok
            A Webhelyeken id?r?l id?re szerepelhetnek vitafórumok és interaktív területek.  A jelen Használati feltételek bármely más rendelkezésének korlátozása nélkül, a fórumok vagy az interaktív területek használatával ?n beleegyezik abba, hogy a k?vetkez?k egyikét sem teszi:

            • Olyan üzenet, adat, információ, sz?veg vagy más anyag ("Felhasználói anyagok") felt?ltése a Webhelyekre vagy egyéb módon t?rtén? k?zzététele a Webhelyeken keresztül, amely jogellenes, becsületsért?, rágalmazó, obszcén, pornográf, tisztességtelen, erk?lcstelen, zaklató, fenyeget?, káros, sért? a magánéletre vagy a nyilvánosságra vonatkozó jogokra nézve, visszaélésszer?, lázító vagy egyéb módon kifogásolható.
            • Olyan felhasználói anyagok felt?ltése vagy továbbítása, amelyek b?ncselekménynek, bármely fél jogai megsértésének min?sülnek vagy az említetteket el?segítik, illetve más módon k?telezettséget keletkeztetnek vagy megsértik bármely helyi, állami, országos vagy nemzetk?zi t?rvényt.
            • Olyan felhasználói anyagok felt?ltése vagy továbbítása, amelyek sérthetik bármely fél szabadalmi jogát, védjegyjogát, üzleti titokra vonatkozó jogát, szerz?i jogát, illetve egyéb szellemi vagy tulajdonjogát.  Felhasználói tartalmak k?zzétételekor ?n kijelenti és szavatolja azt, hogy a t?rvény szerint jogában áll ezen felhasználói anyagok k?zzététele és sokszorosítása.
            • Kéretlen promócióknak, pénzeszk?z?k, termékek vagy szolgáltatások reklámjainak vagy ezek igénylésének terjesztése vagy k?zzététele a Caterpillar írásbeli engedélye nélkül, beleértve a levélszemetet és a ?spam”-et.
            • A Caterpillar nem vállal felel?sséget és k?telezettséget semmilyen, ?n vagy harmadik fél által k?zzétett vagy felt?lt?tt felhasználói anyagért, illetve olyan hibákért, rágalmazásért, becsületsértésért, vádaskodásért, mulasztásért, valótlanságért, obszcenitásért, pornográfiáért vagy káromkodásért, amellyel ?n szembesülhet.  A Caterpillar csak egy fórum, akkor is, ha esetleg interaktív szolgáltatásokat nyújt, és nem vállal felel?sséget semmilyen, a saját felhasználóitól származó állításért, nyilatkozatért és felhasználói anyagért.

            A Caterpillar k?telezettségvállalás nélkül fenntartja magának a jogot arra, hogy figyelje a fórumaihoz és interaktív területeihez kapcsolódó tevékenységet és felhasználói anyagokat. A Caterpillar kivizsgálhatja irányelveinek bármely jelentett megsértését és az ezekr?l érkezett panaszokat, és belátása szerint bármilyen szükséges intézkedést foganatosíthat ennek megfelel?en.  Ilyen intézkedés lehet t?bbek k?z?tt a figyelmeztetés, a szolgáltatás felfüggesztése vagy megszüntetése, és/vagy a k?zzétett felhasználói anyag eltávolítása. A Caterpillar fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint eltávolítson, elrejtsen vagy átszerkesszen bármely olyan felhasználói anyagot, amely megsérti ezen rendelkezéseket, vagy amely más okból kifogásolható.  

            Kizárólagosan és folytatólagosan ?n felel?s minden olyan üzenetért vagy egyéb felhasználói anyagért, amelyet ?n t?lt?tt fel vagy továbbított a Webhelyekre, beleértve a Webhelyek vitafórumait és interaktív területeit is.

            El?retekint? nyilatkozatok
            A Webhelyek, valamint a Webhelyeken keresztül elérhet? és a Caterpillar által kibocsátott minden dokumentum tartalmazhat olyan nyilatkozatokat, amelyek j?v?beli eseményekhez és várakozásokhoz kapcsolódnak. Ezek a Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (az Egyesült államok magán értékpapírokkal kapcsolatos bírósági eljárásokra vonatkozó 1995. évi reformt?rvénye) értelmében el?retekint? nyilatkozatok.  Az el?retekint? nyilatkozatokat gyakran a ?vél”, ?el?relátható(an)”, ?lesz”, ?lenne”, ?várható(an)”, ?számítás szerint”, ?terv szerint”, ?becslés szerint”, ?kell” és ezekhez hasonló szavak érzékeltetik.  Minden olyan nyilatkozat, amely nem megt?rtént tényekre vonatkozik, el?retekint? nyilatkozatnak min?sül, korlátozás nélkül beleértve a Caterpillar kilátásaira, el?rejelzéseire, prognózisaira és tendenciaismertetéseire vonatkozó nyilatkozatokat. Ezen nyilatkozatok nem jelentenek garanciát a j?v?beli teljesítményre nézve, és a Caterpillar nem vállalja az el?retekint? nyilatkozataink aktualizálását.  A Caterpillar tényleges eredményei jelent?sen eltérhetnek az el?retekint? nyilatkozatokban leírtaktól vagy az azokban foglaltaktól t?bb tényez? tekintetében is, nem kizárólagosan beleértve a k?vetkez?ket: (i) globális és regionális gazdasági feltételek és annak az iparágnak a gazdasági feltételei, amelyben a Caterpillar tevékenykedik; (ii) a kormányzat monetáris vagy k?ltségvetési politikája és infrastrukturális kiadásai; (iii) az árucikkek árának változásai, alkatrészárak emelkedése, a vállalat termékei iránti kereslet ingadozásai vagy a legyártott alkatrészek számában keletkez? jelent?s hiány; (iv) tényez?k, amelyek korlátozzák a vállalat saját vagy ügyfelei, márkakeresked?i és beszállítói likviditási forrásait; (v) politikai és gazdasági kockázatok és instabilitás, ideértve a nemzeti és nemzetk?zi konfliktusokat és polgári zavargásokat; (vi) a vállalat és a Cat Financial hitelmin?sítése megtartásának, a hitelfelvételi k?ltségek n?vekedése elkerülésének és a t?kepiacokhoz való hozzáférés képességének meg?rzése; (vii) a Cat Financial ügyfeleinek pénzügyi helyzete és hitelképessége; (viii) a kamatok vagy a piac likviditási feltételeinek változása; (ix) a pénzügyi szolgáltatások szabályozásának változásai; (x) az akvizíciók, ideértve az ERA Mining Machinery Limited-et és a független forgalmazóknak való elidegenítések, ideértve a Bucyrus International, Inc. forgalmazási üzletágát várható hasznának elmaradása; (xi) nemzetk?zi kereskedelmi és befektetési politikák; (xii) a vállalat termékeinek és szolgáltatásainak piaci fogadtatása; (xiii) a piaciverseny-k?rnyezet változásai, ideértve a piaci részesedést, árképzést és az értékesítések f?ldrajzi megoszlását és termék?sszetételét; (xiv) kapacitásb?vít? projektek, k?ltségcs?kkentési és termelékenységi kezdeményezések sikeres bevezetése, ideértve a Caterpillar gyártási rendszert; (xv) a vállalat márkakeresked?inek és eredeti alkatrész gyártóinak leltárkezelési d?ntései és beszerzési gyakorlatai; (xvi) a k?rnyezetvédelmi t?rvényeknek és el?írásoknak való megfelelés; (xvii) a kereskedelmi vagy korrupcióellenes t?rvények és el?írások állítólagos vagy tényleges megsértése; (xviii) járulékos adóráfordítás vagy adók?telezettség; (xix) árfolyam-ingadozások; (xx) a vállalat vagy a Cat Financial megfelelése a pénzügyi k?telezettségvállalásának; (xxi) megn?vekedett nyugdíjalap-finanszírozási k?telezettségek; (xxii) szakszervezeti viták vagy egyéb, alkalmazottakkal kapcsolatos problémák; (xxiii) jelent?s jogi eljárások, k?vetelések, perek vagy hatósági ellen?rzések; (xxiv) a szén-dioxid-kibocsátás cs?kkentésére vonatkozó t?rvények és el?írások elfogadásakor keletkez? megfelel?ségi k?vetelmények; (xxv) számviteli standardok változásai; (xxvi) az informatikai biztonsági rendszer hibája vagy annak átt?rése; (xxvii) természeti katasztrófák káros hatásai, valamint (xxviii) egyéb tényez?k, amelyeket részletesebben tartalmaz az általunk az Amerikai értékpapír- és T?zsdefelügyelet (SEC) részére legutóbb benyújtott 10-K ?rlap, valamint a jelen dokumentum "MD&A" és "Kockázati tényez?k" c. részei.

            Sajtók?zlemények
            A Caterpillar által kiadott sajtók?zleményekben szerepl? tartalmak nem tekinthet?k pontosnak vagy aktuálisnak, kivéve a k?zzététel id?pontjában.  A Caterpillar nem felel?s a sajtók?zleményekben szerepl? információk aktualizálásáért, és kifejezetten elhárít minden frissítési k?telezettséget azokra vonatkozóan. Amennyiben a bennük szerepl? információk el?retekint?k, úgy azok az el?retekint? nyilatkozatok ?biztonságos kik?t?jének” hatálya alá tartoznak, és anyagi kockázat vonatkozik rájuk.

            Garanciakizárás
            A CATERPILLAR, AZ IGAZGATóI, TISZTVISEL?I, MUNKAVáLLALóI, BESZáLLíTóI, KERESKED?I, PARTNEREI, MEGBíZOTTJAI éS LICENCEL?I (A "CATERPILLAR-FELEK ") NEM VáLLALNAK FELEL?SSéGET SEMMILYEN OLYAN KáRéRT, AMELY A WEBHELYEK VAGY A TARTALOM ?N áLTALI HASZNáLATáBóL KELETKEZIK.  ?N KIFEJEZETTEN TISZTáBAN VAN VELE éS ELFOGADJA, HOGY: (a) A WEBHELYEKET éS A TARTALMAT "ADOTT áLLAPOTBAN", "MINDEN HIBáVAL EGYüTT" éS A "RENDELKEZéSRE áLLáS SZERINTI MóDON" BIZTOSíTJA A VáLLALAT, éS A KIELéGíT? MIN?SéG, TELJESíTMéNY, PONTOSSáG éS ER?FESZíTéS MINDEN KOCKáZATáT ?N VISELI; (b) AZ ALKALMAZANDó JOG áLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MéRTéKBEN A CATERPILLAR-FELEK NEM TESZNEK áLLíTáSOKAT, NEM VáLLALNAK GARANCIáKAT VAGY SZABNAK FELTéTELEKET, SEM KIFEJEZETTEN, SEM VéLELMEZETTEN, SEM JOGSZABáLYILAG VAGY EGYéB MóDON, NEM KIZáRóLAGOSAN BELEéRTVE (1) A TULAJDONJOGRA, PIACKéPESSéGRE, ALKALMASSáGRA, SZAKSZER? MUNKáRA, PONTOSSáGRA, CSENDES éLVEZHET?SéGRE, TERHELéSMENTESSéGRE, HITELTARTOZáS-MENTESSéGRE éS JOGSéRTéSMENTESSéGRE VONATKOZó GARANCIáKAT, (2) AZ üGYLETEKEN VAGY A KERESKEDELMI TEVéKENYSéGEKEN KERESZTüL KELETKEZ? GARANCIáKAT, (3) A WEBHELYEK éS A TARTALOM BIZTONSáGáRA, MEGBíZHATóSáGáRA, ID?SZER?SéGéRE éS TELJESíTMéNYéRE VONATKOZó GARANCIáKAT éS (4) AZ ARRA VONATKOZó GARANCIáKAT, HOGY A WEBHELYEK VAGY A TARTALOM ELéRHET?SéGE éS HASZNáLHATóSáGA MEGFELEL AZ ?N K?VETELMéNYEINEK, FOLYAMATOS VAGY HIBAMENTES LESZ; éS (c) ?N SAJáT BELáTáSA SZERINT éS SAJáT KOCKáZATáRA éRI EL VAGY HASZNáLJA A WEBHELYEKET éS A TARTALMAT, éS KIZáRóLAG ?NT TERHELI A FELEL?SSéG MINDEN OLYAN, AZ ?N SZáMíTóGéPES RENDSZERéT éR? KáRéRT éS ADATVESZTéSéRT, AMELY ILYEN HOZZáFéRéS VAGY HASZNáLAT EREDMéNYE.  A WEBHELYEK éS A TARTALOM ?N áLTALI HASZNáLATáTóL éS AZ EZEKEN KERESZTüL BIZTOSíTOTT, A GéPEK üZEMELTETéSéVEL, KARBANTARTáSáVAL éS TELJESíT?KéPESSéGéVEL KAPCSOLATOS INFORMáCIóKTóL (AKáR PONTOSAK, AKáR PONTATLANOK) FüGGETLENüL ?Né A TELJES FELEL?SSéG, éS ?N VáLLAL MINDEN KOCKáZATOT A GéPEK MEGFELEL? üZEMELTETéSééRT, TáMOGATáSáéRT éS KARBANTARTáSáéRT.  KIZáRT MINDEN OLYAN GARANCIAVáLLALáS, AMELY TúLMUTAT A JELEN HASZNáLATI FELTéTELEKBEN KIFEJEZETTEN MEGADOTT GARANCIáKON.  

            A felel?sség korlátozása; Jogorvoslat
            A CATERPILLAR-FELEK SEMMILYEN K?RüLMéNYEK K?Z?TT – A GONDATLANSáGOT IS BELEéRTVE – SEM VONHATóK FELEL?SSéGRE AZ ?N VAGY HARMADIK FéL (MINDEN üGYFELET IS BELEéRTVE) áLTAL SEMMILYEN OLYAN K?ZVETLEN, K?ZVETETT, JáRULéKOS, SPECIáLIS BüNTET? JELLEG? KáRTéRíTéSI, HARMADIK FéLHEZ F?Z?D? VAGY K?VETKEZMéNYES (IDEéRTVE AZ üZLETI NYERESéG KIESéSéT, AZ üZLETVITEL MEGZAVARáSáT, AZ ADATVESZTéST, AZ üZLETI INFORMáCIóK ELVESZTéSéT, A VíRUSFERT?ZéSEKET, A RENDSZERLEáLLáSOKAT éS HASONLóKAT) KáRéRT, AMELY A JELEN HASZNáLATI FELTéTELEKB?L VAGY A WEBHELYEK éS A TARTALOM ELéRéSéB?L VAGY HASZNáLATáBóL ADóDIK, EREDEZTETHET?, VAGY EZEK ALAPJáN KELETKEZIK, MéG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A CATERPILLAR VáLLALATOT TáJéKOZTATTáK AZ ILYEN KáROK LEHET?SéGéR?L (BELEéRTVE A HARMADIK FéLNéL FELMERüL? KáROKAT IS).  A KáROK JELEN SZAKASZ SZERINTI KIZáRáSA FüGGETLEN MINDEN JOGORVOSLATTóL, AMELYET A JELEN HASZNáLATI FELTéTELEK BIZTOSíTANAK, éS éRVéNYBEN MARAD ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A JOGORVOSLAT NEM KéPES ELéRNI ELS?DLEGES CéLJáT VAGY EGYéB OKBóL éRVéNYESíTHETETLENNEK MIN?SüL.  AZ ALKALMAZANDó JOG áLTAL MEGENGEDETT MéRTéKIG EZEK A KORLáTOZáSOK éS KIZáRáSOK éRVéNYESEK FüGGETLENüL ATTóL, HOGY A KáROK OKA SZERZ?DéSSZEGéS VAGY A GARANCIA MEGSéRTéSE, GONDATLANSáG VAGY EGYéB KERESETI JOGALAP.  A CATERPILLAR ?NNEL SZEMBENI TELJES FELEL?SSéGE A TELJES KáRéRT, VESZTESéGéRT éS KERESETI JOGALAPéRT, LEGYEN EZ SZERZ?DéSES, OBJEKTíV FELEL?SSéGHEZ F?Z?D?, SZERZ?DéSEN KíVüLI (A GONDATLANSáGOT IS BELEéRTVE) VAGY EGYéB KáROKOZáS, SEMMILYEN K?RüLMéNYEK K?Z?TT SEM HALADHATJA MEG AZT AZ ?SSZEGET, AMELYET ?N A CATERPILLAR VáLLALATNAK FIZETETT A LEGUTóBBI LEZáRULT HóNAPBAN A VONATKOZó WEBHELY éS TARTALOM ELéRéSééRT éS HASZNáLATáéRT.  

            Vannak olyan t?rvények, amelyek nem teszik lehet?vé a vélelmezett garanciák korlátozását, illetve bizonyos károk kizárását vagy korlátozását.  Ha ezek a t?rvények az irányadók, akkor el?fordulhat, hogy a fenti felel?sségkizárások és korlátozások nem vonatkoznak ?nre, így ?n az itt felsoroltakon felül további jogokkal is rendelkezik.

            Kártalanítás  
            ?n vállalja, hogy kártalanít, véd és vétlennek min?sít minden Caterpillar-felet minden olyan k?vetelés, peres eljárás, igény, kereset vagy egyéb eljárás esetén, amelyet harmadik fél vele szemben indít, és amely a k?vetkez?kh?z k?t?dik vagy azokból eredeztethet?: (a) a Webhelyek (beleértve bármely olyan üzenetet vagy egyéb felhasználói anyagot, amelyet ?n bármilyen interaktív fórumra k?zzétett vagy felt?lt?tt) ?n általi használata, (b) a jelen Használati feltételek ?n általi megsértése vagy (c) bármely t?rvény, rendelet, illetve harmadik félt megillet? jog ?n általi megsértése.  ?n k?teles az ilyen jelleg? k?vetelésekkel, perekkel, keresetekkel, igényekkel és egyéb eljárásokkal kapcsolatos minden k?ltséget viselni, kártérítést és kiadást megtéríteni, nem kizárólag beleértve az indokolt ügyvédi díjakat és k?ltségeket, amelyek viselésére a Caterpillar-feleket k?telezték vagy egyéb módon felmerültek náluk.

            Megszüntetés
            A Caterpillar saját belátása szerint bármikor és bármely okból megszüntetheti az ?n felhasználónevét és jelszavát, valamint az ?n hozzáférési és használati jogát a Webhelyekre és a tartalomra vonatkozóan.  Az ezúton megadott licenc automatikusan megsz?nik a Caterpillar további intézkedése nélkül, ha ?n megsérti a jelen Használati feltételeket vagy nem tartja be az itt leírt korlátozások valamelyikét. A jelen Használati feltételek bármely okból való megsz?nésekor ?n semmilyen módon nem használhatja tovább a Webhelyeket és a tartalmakat.   A jelen Használati feltételek megsz?nését k?vet?en továbbra is érvényben maradnak a k?vetkez? szakaszokban leírt rendelkezések: Garanciakizárás, A felel?sség korlátozása; Jogorvoslat, Kártalanítás, Import- és exportmegfelel?ség, Szerz?déses elévülési szabályok, Vitarendezés és K?telez? választott bíróság, valamint Jogválasztás; Elválaszthatóság.

            A Webhelyek aktualizálása
            A Caterpillar fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint bármikor, kül?n értesítés nélkül megváltoztassa a Webhelyeket és a tartalmat, beleértve a Webhelyek és a tartalom eltávolítását is.  Amikor a Webhelyek új vagy továbbfejlesztett verziói elérhet?vé válnak, el?fordulhat, hogy ?nnek frissítenie kell a kapcsolódó szoftver aktuális verzióját.  A Webhelyek, a tartalom és a szolgáltatások minden új vagy továbbfejlesztett változatára a jelen Használati feltételek vonatkoznak, hacsak a Caterpillar kifejezetten másként nem rendelkezik.

            Kapcsolt webhelyek
            A Webhelyek tartalmazhatnak hivatkozásokat más független, harmadik félt?l származó webhelyekre vagy forrásokra ("Hivatkozással kapcsolt webhelyek "). Ezeket a hivatkozással kapcsolt webhelyeket kizárólag az ?n kényelme érdekében teszi elérhet?vé a Caterpillar. Az ilyen hivatkozással kapcsolt webhelyek nem tartoznak a Caterpillar ellen?rzése alá, és a Caterpillar nem felel?s az ilyen hivatkozással kapcsolt webhelyek tartalmáért, és nem támogatja azokat, ideértve az ilyen hivatkozással kapcsolt webhelyeken található információkat és anyagokat is. ?nnek saját belátása szerint kell megítélnie, hogy használja-e ezeket a hivatkozással kapcsolt webhelyeket.

            Import- és exportmegfelel?ség
            ?n nem exportálhatja vagy újraexportálhatja a Webhelyeket és a tartalmat, kivéve az Egyesült államok jogszabályai és azon joghatósági terület jogszabályai által engedélyezett módon, amelyr?l használja a Webhelyet, a szolgáltatásokat és a tartalmat. A Webhelyek és a tartalom kül?n?sen, de nem kizárólagosan nem exportálható vagy újraexportálható (a) az Egyesült államok által embargóval sújtott országba vagy (b) az Egyesült államok Pénzügyminisztériumának kül?nleges megjel?lés? állampolgárok (SDN) listáján szerepl? személyeknek, az Egyesült államok Kereskedelmi Minisztériumának Elutasított személyek listáján vagy Személyek listáján (Entity List) szerepl? személyek részére. ?n kijelenti és garantálja, hogy a Webhelyek és a tartalom ?n általi elérése és használata nem sérti az említett t?rvényeket, és hogy nem tartózkodik olyan országban, illetve nem szerepel a felsorolt listákon. ?n beleegyezik abba is, hogy nem használja a Webhelyeket és a tartalmat az Egyesült államok jogszabályai által tiltott célokra, nem kizárólagosan beleértve a nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek, rakéták kifejlesztését, megtervezését és gyártását.

            Az Egyesült államok kormányát megillet? jogok
            A Webhelyek és a tartalom "kereskedelmi tételek", a kifejezés 48 C.F.R. 2.101 §-a szerinti értelmezése alapján, amelyek "kereskedelmi számítógépes szoftverb?l" és "kereskedelmi számítógépes szoftverdokumentációból" állnak, a kifejezések 48 C.F.R. 12.212 §-a vagy a 48 C.F.R. 227.7202 §-a szerinti értelmezés alapján, az adott esett?l függ?en. Az adott esetnek megfelel?en a 48 C.F.R. 12.212 §-ával vagy a 48 C.F.R. 227.7202-1 – 227.7202-4 §-ával ?sszhangban, a kereskedelmi számítógépes szoftverek és a kereskedelmi számítógépes szoftverdokumentációk az Egyesült államok kormányának végfelhasználói számára (a) csak mint kereskedelmi tételek licencelhet?k, és (b) csak azokkal a jogokkal, amelyek az ezen a helyen leírt feltételek szerint minden más végfelhasználót is megilletnek.

            Szerz?déses elévülési szabályok
            ?n elfogadja, hogy a Caterpillar ellen semmilyen olyan k?vetelést nem fogalmaz meg, és nem k?vetel olyan vitarendezési eljárást a jelen Használati feltételek szerint vagy abból k?zvetlenül vagy k?zvetetten k?vetkez?en, amely olyan eseménnyel kapcsolatos, amely 12 hónappal a tények alapjául szolgáló legkorábbi dátum után k?vetkezett be, és amelyr?l tudomása volt vagy tudomása lehetett volna elvárható gondosság tanúsítása esetén.

            Vitarendezés és K?telez? választott bíróság
            A Webhelyek és a tartalom ?n általi használatával, valamint a Webhelyeken keresztül értékesített vagy forgalmazott termékekkel és szolgáltatásokkal vagy a jelen Használati feltételekb?l k?vetkez?, illetve azokkal kapcsolatban egyéb módon felmerül? viták és k?vetelések rendezése bíróság helyett k?telez? választott bíróság el?tt t?rténik; kivételt jelent ez alól az ?n azon joga, amely szerint ha a k?vetelése megáll, a keresetét a kis érték? k?veteléseket elbíráló bíróság el?tt érvényesítheti.  A jelen Használati feltételek a Federal Arbitration Act (FAA) és a választottbíráskodásra vonatkozó sz?vetségi t?rvény hatálya alá tartoznak.

            A választottbíráskodási eljárás megkezdéséhez ?nnek el?sz?r egy, a választottbíró kinevezését kér? és a k?vetelést leíró levelet kell küldenie a jogi igazgatónak a k?vetkez? elérhet?ségen keresztül:  Chief Legal Officer, Caterpillar Inc., 510 Lake Cook Road, Suite 100, Deerfield, IL 60015.  A választottbíráskodási eljárásra Chicagóban, Illinois államban kerül sor az egyesült államokbeli választott bíróságokat ?sszefogó sz?vetségi szervezet (American Arbitration Association; AAA) Kereskedelmi eljárási szabályai (Commercial Arbitration Rules) és mediációs eljárásai szerint.  A választottbíráskodás iránti kérelmet a "Szerz?déses elévülési szabályokban meghatározott id?keretben kell postázni."  A választottbíráskodás iránti igény benyújtása, illetve annak engedélyezése semmilyen k?rülmények k?z?tt sem t?rténhet annál az id?pontnál kés?bb, amikor az ilyen jelleg? vitán alapuló jogi vagy jog szerinti eljárás intézményét korlátoznák a vonatkozó elévülési szabályok.

            Mindkét fél elfogadja, hogy a vitarendezés kizárólag egyedi alapon, nem csoportos, ?sszevont és képviseleti kereset alapján t?rténik.  Amennyiben egy kereset bármely okból bíróság el?tt folytatódik, nem pedig választott bíróság el?tt, akkor mindkét fél lemond az esküdtszék el?tti tárgyalás jogáról.  Mindkét fél beleegyezik abba is, hogy mind ?n, mind pedig a Caterpillar keresettel fordulhat a bírósághoz a szellemi tulajdonjogok megsértését?l vagy az azokkal való egyéb visszaélést?l való eltiltás érdekében.

            A választottbírói testületnek egy, a Caterpillar és egy ?n által delegált személyb?l kell állnia.  Az említett személyt (i) a lehetséges választottbírók AAA listájáról kell választani, (ii) legalább 10 éves tapasztalattal kell rendelkeznie a Vita tárgyát képez? témában, valamint (iii) ügyvédnek kell lennie, aki 10 éves tapasztalattal rendelkezik a Vita tárgyát képez? esetnek megfelel? eljárás bíróság el?tti lefolytatásában és választottbíráskodásában.  Amennyiben a Caterpillar és ?n nem tud megállapodni a választottbíró személyében a választottbíráskodás iránti kérelem beérkezését k?vet? 15 munkanapon belül, akkor a választottbírói testületet az AAA igazgatási hivatalának kell kijel?lnie.  A hivatalnak a jelen Használati feltételek bármely felének értesítését k?vet? ?t nap elteltével ki kell választania egy választottbírót, aki megfelel az ebben a bekezdésben felsorolt k?vetelményeknek. A választottbírónak a kinevezését k?vet?en a lehet? legészszer?bb id?n belül meg kell hoznia a d?ntését, és mindvégig szem el?tt kell tartania a jelen Használati feltételekben foglaltakat.

            A választottbíráskodásra vonatkozó jelen megállapodásnak bármely olyan bíróság el?tt érvényesíthet?nek kell lennie, amely joghatósággal bír f?l?tte.  A választottbíró által meghozott d?ntés végleges és a felekre nézve k?telez? érvény?, és az ítéletet a vonatkozó t?rvények szerint bármely illetékes bíróság elé lehet terjeszteni.

            A választottbíráskodás keretében vagy a bírósági eljárásban pernyertes félnek a vesztes fél megtéríti a felmerül? k?ltségeket és díjakat, nem kizárólagosan beleértve a pernyertes félt terhel? indokolt ügyvédi k?ltségeket.

            Jogválasztás; Elválaszthatóság
            A jelen Használati feltételekre vonatkozóan Illinois állam (USA) t?rvényei az irányadók (függetlenül azoktól a t?rvényekt?l, amelyek a kollíziós szabályok alapján alkalmazandók).  Mindkét fél elismeri a hely bíróságainak kizárólagos joghatóságát.  Ha a jelen Használati feltételek valamely rendelkezését vagy annak alkalmazását a joghatósággal rendelkez? érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek min?síti, az ilyen érvénytelenség vagy érvényesíthetetlenség nem érinti a jelen Használati feltételek egyéb rendelkezéseit, amelyek mindegyike továbbra is meg?rzi teljes hatályát és érvényességét; az ilyen egyéb rendelkezések úgy értelmezend?k, hogy azok megfelel?en képviselik a felek szándékát.  A felek továbbá egyetértenek abban, hogy minden ilyen érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezést egy érvényes és érvényesíthet? rendelkezéssel helyettesítenek annak érdekében, hogy az alkalmazandó jog szerinti lehetséges mértékben az ilyen érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezés üzleti céljai és t?rekvései megvalósuljanak.  A nemzetk?zi árukereskedelmi szerz?désekr?l szóló ENSZ-egyezmény t?rvényei nem alkalmazhatók.

            A Caterpillar tisztában van azzal, hogy ?n a világ bármely joghatósági területér?l hozzáférhet a webhelyhez, de gyakorlatilag nem tudja megakadályozni az ilyen hozzáférést.  A webhelyet úgy alakították ki, hogy megfeleljen Illinois állam (USA) t?rvényeinek. Ha a Webhelyeken található bármely tartalom vagy felhasználói anyag vagy a Webhely ?n általi használata nem felel meg azon hely t?rvényeinek, ahol ?n tartózkodik, akkor a Webhely nem ?nnek szól, és a Caterpillar megkéri ?nt, hogy ne használja a webhelyet. ?n felel?s azért, hogy tájékozódjon a joghatósági területe t?rvényeir?l és betartsa azokat.

            Teljes megállapodás
            A jelen Használati feltételek (beleértve – az alkalmazható mértékig – a Kapcsolt webhelyekre vonatkozó minden további használati feltételt és minden kapcsolódó szoftverre vonatkozó végfelhasználói licencmegállapodást, a mobilalkalmazásokat is beleértve) az ?n és a Caterpillar k?z?tt létrej?tt teljes megállapodást jelentik a Webhelyekre  és a tartalomra vonatkozóan, és hatályon kívül helyeznek minden korábbi megállapodást, és azok helyébe lépnek.  A jelen Használati feltételek szakaszcímei csak kényelmi szempontokat szolgálnak, jogi vagy szerz?déses hatásuk nincs.  Az ?n által k?zvetetten vagy k?zvetlenül létrehozott vagy kibocsátott árajánlatok, ajánlatok, visszaigazolások, számlák vagy hasonló dokumentumok – a megnevezésükt?l függetlenül – általános feltételei nem alkalmazandók.

            Kérdések
            Ha bármilyen kérdése van a jelen Használati feltételekre vonatkozóan, írjon a k?vetkez? címre: Caterpillar Inc., 510 Lake Cook Road, Suite 100, Deerfield, IL 60015, Attn:  Deputy General Counsel—Commercial, Legal Services, Law, Security &Public Policy.

             

            99精品视频