?rodowisko, zdrowie i bezpieczeństwo

            Bezpieczne i zdrowe miejsce pracy ma najwi?ksze znaczenie.

            Ochrona zdrowia ludzi i ?rodowiska jest naszym wspólnym celem, g??boko zakorzenionym w kulturze Caterpillar na ka?dym szczeblu. Bezpieczeństwo znajduje si? na szczycie naszej strategii i zrównowa?onego rozwoju w?ród innych warto?ci firmowych. Jako cz?onek naszego zespo?u EHS przejmiesz odpowiedzialno?? za zapewnienie, ?e funkcjonujemy zgodnie z wysokimi standardami, które sobie sami postawili?my. Szukamy ludzi przebojowych, którzy:

            • maj? silne zaplecze techniczne
            • chc? s?u?y? jako czempioni bezpiecznego, zrównowa?onego ?rodowiska pracy
            • potrafi? przekazywa? znaczenie bezpieczeństwa oraz zagadnień ?rodowiskowych

            wnosz? swój wk?ad w ?ycie innych ludzi i swoje w?asne.

            W Caterpillar bezpieczne ?rodowisko pracy to nie tylko zapobieganie urazom. Wspó?pracuj?c z liderami w naszych fabrykach na ca?ym ?wiecie, mo?esz pomóc zbudowa? kultur?, która stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, przez ca?y dzień, ka?dego dnia. Niektórzy z naszych specjalistów ds. bezpieczeństwa maj? równie? bezpo?redni kontakt z klientami, pomagaj?c im przyj?? podobn? kultur?. Tak samo jest w ?rodowisku, w którym b?dziesz pracowa?, aby zapewni? naszym operacjom rol? w zachowywaniu jako?ci ziemi, powietrza i wody.

            Niezale?nie wybranej od ?cie?ki, odkryjesz niewyczerpane mo?liwo?ci podejmowania nowych, ró?norodnych zadań. B?dziesz mie? okazj? do pracy w zak?adach produkcyjnych, dystrybucyjnych, biurach, a nawet na budowach i w kopalniach na ca?ym ?wiecie. Pomagamy zdobywa? certyfikaty i kończy? szkolenia, aby utrzymywa? swoje obecne umiej?tno?ci i zach?camy do odkrywania ró?nych przydzia?ów. Absolwenci uczelni mog? wzi?? udzia? w profesjonalnym programie rozwoju, który obejmuje wszystkie aspekty EHS.

            99精品视频