Pomys?y maj? znaczenie. Zmień tutaj swoje w rzeczywisto??.

            Projektuj maszyny, które kopi?, ?aduj? i ci?gn? autonomicznie. Uruchamiaj cyfrowe symulacje prognozuj?ce, w jaki sposób niezbudowane jeszcze elementy b?d? zachowywa? si? w terenie. Korzystaj z druku 3D do tworzenia cz??ci, które mog? by? wytwarzane w sposób bardziej zrównowa?ony. We wszystkich tych obszarach in?ynierowie firmy Caterpillar dokonuj? konceptualizacji pomys?ów, które zmieniaj? si? rzeczywiste produkty w naszych fabrykach i umo?liwiaj? post?p na ca?ym ?wiecie. Zatrudniamy in?ynierów ze wszystkich dyscyplin, a w szczególno?ci takich, którzy:

            • inteligentne i praktyczne rozwi?zywanie problemów
            • ?atwo?? komunikacji i umiej?tno?? prezentowania z?o?onych pomys?ów
            • zaanga?owanie i ch?? przejmowania inicjatywy
            • innowacyjno?? i pasja do nowych pomys?ów i ci?g?ego doskonalenia

            Zbuduj karier? – albo trzy lub cztery ró?ne.

            Czymkolwiek si? interesujesz – chemi?, elektryk?, mechanik? czy metalurgi? – tutaj znajdziesz swój dom. In?ynierowie pracuj? w praktycznie ka?dym obszarze naszej firmy. Jako in?ynier rozwoju produktu mo?esz bada? nowe technologie, projektowa? nowe maszyny i silniki, tworzy? rozwi?zania programowe lub testowa? i ocenia? projekty.

            W rzeczywisto?ci wszystko to mo?esz robi? podczas kariery w firmie Caterpillar. Zach?camy do poznawania ró?nych aspektów in?ynierii lub zajmowania stanowisk w dzia?ach marketingu, produkcji, analizy lub w innych obszarach firmy. Nasz program rotacyjny pozwala uczestnikom zdoby? rozmaite do?wiadczenia w czasie od 12 do 18 miesi?cy. Inne programy doskonalenia zawodowego oferuj? podobne szanse uczenia si? i rozwijania. Ponadto okazje do wolontariatu – takie jak STEM w lokalnych szko?ach – pozwalaj? udost?pnia? jak najwi?cej zagadnień in?ynierskich w ka?dej spo?eczno?ci.

            99精品视频