Analiza informacji

            Pomó? nam zmieni? sposób prowadzenia dzia?alno?ci.

            U?ywamy smartfonów, mieszkamy w inteligentnych domach i uruchomiamy inteligentne urz?dzenia. Dlaczego wi?c nie mieliby?my pracowa? – w czym Ty mo?esz nam pomóc – z inteligentnym ?elazem nast?pnej generacji? Ka?dego dnia nasi specjali?ci od analizy informacji badaj?, w jaki sposób Caterpillar pomaga wzbogaca? ?ycia, nap?dza? firmy i budowa? spo?eczno?ci przysz?o?ci. Jako cz?onek tego wizjonerskiego zespo?u b?dziesz analizowa? wspó?czesne trendy i prognozy na jutro, pomagaj?c nam przemodelowa? nasz? obecn? dzia?alno?? i przenie?? si? do przestrzeni, które mog? jeszcze nie istnie?. Odniesiesz sukces w tym kreatywnym, dynamicznym ?rodowisku, je?li:

            • Masz wykszta?cenie lub do?wiadczenie w nauce o danych, matematyce lub statystyce
            • Wiesz, jak wykorzysta? zaawansowane narz?dzia statystyczne
            • Potrafisz skutecznie wizualizowa? informacje i przekazywa? wyniki
            • Chcesz wspó?pracowa? z partnerami biznesowymi w celu skomercjalizowania nowych pomys?ów

            Twoja przysz?o?? ma znaczenie. Zacznij budowa? j? tutaj.

            Kariera w dziale analizy informacji w Caterpillar oferuje co?, czego mo?esz nie do?wiadczy? w tradycyjnych firmach technologicznych: szans? zobaczenia, jak Twoje pomys?y staj? si? rzeczywistymi produktami i us?ugami wykorzystywanymi przez klientów z ca?ego ?wiata. To, co sobie wyobrazisz i co ostatecznie urzeczywistnisz, pomo?e naszym klientom pracowa? bezpieczniej, efektywniej i wydajniej. Nasza ostatnia nagroda ANNY jest dowodem, ?e wykorzystujemy analityk? w osi?ganiu wyników biznesowych.

            B?dziesz mie? równie? okazj? do okre?lenia w?asnej przysz?o?ci. Stosujemy oparte na mocnych stronach podej?cie do rozwoju, zach?caj?c Ci? do skoncentrowania si? na tym, co robisz najlepiej i do wykorzystywania umiej?tno?ci. Mo?esz równie? wzi?? udzia? w naszym profesjonalnym programie rozwojowym, który mo?e zosta? dostosowany do twoich potrzeb. Czy chcesz zdoby? podstawow? wiedz? techniczn?, uzyska? do?wiadczenie w domenie czy przyj?? rol? lidera, jeste?my tu po to, aby pomóc Ci w przesuwaniu granic niemo?liwego.

            99精品视频