Marketing i obs?uga klienta

            Do??cz do marki, która pomaga pcha? ?wiat do przodu.

            Marketing w firmie Caterpillar jest czym? wi?cej, ni? tylko tworzeniem broszur lub finalizowaniem sprzeda?y. To opowiadanie historii, które pokazuj? nasz globalny zasi?g i dziedziny, z którymi stykamy si? ka?dego dnia. To nauka o tym, czego potrzebuj? klienci i wyra?anie mo?liwo?ci zwi?kszenia ich produktywno?ci, zyskowno?ci i zrównowa?onego rozwoju. To równie? stosowanie najnowszych narz?dzi cyfrowych i analitycznych w celu zapewnienia, ?e to, co oferujemy, mo?na zdoby? i zastosowa? szybko i ?atwo. Mo?esz odnie?? sukces jako cz?onek naszego szybko my?l?cego i dynamicznego zespo?u marketingowego, je?li:

            • Skupiasz si? na zrozumieniu dzia?alno?ci klientów
            • Chcesz si? uczy? i poznawa? najnowsze technologie i trendy
            • Adaptujesz si? ?atwo do zmieniaj?cego si? tempa biznesu
            • Chcesz wprowadza? nowatorskie idee i ducha przedsi?biorczo?ci do pracy

            Dr?? g??boko. Twoja praca ma tutaj znaczenie.

            Mo?liwo?ci marketingowe obejmuj? zarówno koncepcje twórcze, jak i sprzeda? i wsparcie e-biznesu. Mo?esz promowa? nasz? mark? przez kampanie filmów online, wspiera? dzia?alno?? dealerów, szkoli? klientów w zakresie obs?ugi sprz?tu, tworzy? cyfrow? tablic? z kompletnym widokiem na flot? klienta i analiz? danych z pok?adów maszyn w celu przewidywania problemów z ich prac?.

            Niezale?nie od rodzaju pracy w pe?ni zrozumiesz nasz? dzia?alno?? – uzyskasz wiedz?, która jest wymagana przy rozwoju kariery w marketingu lub przechodzeniu do innych obszarów. Nasze oparte na mocnych stronach podej?cie pozwala skoncentrowa? si? na tym, co robisz dobrze i wykorzysta? te umiej?tno?ci. Masz równie? mo?liwo?? uczestniczenia w naszym dwuletnim programie marketingowym, który obejmuje przydzia?y rotacyjne w ró?nych miejscach w firmie i w terenie. Wielu liderów z ca?ej firmy Caterpillar jest absolwentami tego wysoce konkurencyjnego programu.

            99精品视频