NASZA KULTURA PRACY

            Nasza kultura pracy

            W Caterpillar mo?na robi? du?o wi?cej, ni? tylko pracowa?. Chcemy zatrudnia? m?drych, przyjaznych ludzi i to przejawia si? w naszej kulturze. Trzymamy si? wysokich standardów i zapewniamy, ?e nasze warto?ci dotycz?ce uczciwo?ci, doskona?o?ci, pracy zespo?owej, zaanga?owania i zrównowa?onego rozwoju o?ywaj? w taki sposób, w jaki pracujemy. Dbamy o to, aby nasi pracownicy zawsze mieli przed sob? wyzwania, ale jednocze?nie aby czuli si? wspierani. Zapewniamy mo?liwo?ci rozwoju zawodowego, w tym programy przywództwa. Cieszy nas ró?norodno?? naszego zespo?u, który pracuje jak jeden organizm w firmie Caterpillar.

            Nasza kultura, jak wszystko w naszej firmie, powsta?a dzi?ki wk?adowi ka?dego pracownika. Osoba po osobie, tworzymy ?rodowisko, w którym pracujemy i jeste?my dumni z tego, co w Caterpillar zbudowali?my.  

            99精品视频