Ró?NORODNO?? I TOLERANCJA

            Ró?norodno?? i tolerancja

            Jeste?my zobowi?zani do zapewnienia, ?e nasze miejsce pracy jest zró?nicowane i reprezentatywne dla wielu klientów, których obs?ugujemy na ca?ym ?wiecie. W Caterpillar respektujemy unikalne talenty, do?wiadczenia i punkty widzenia wszystkich naszych pracowników. Ró?ne perspektywy pomagaj? nam osi?ga? nasze najlepsze cele i pomagaj? firmie w dokonywaniu pozytywnych zmian w spo?eczno?ciach, w których mieszkamy i pracujemy. I ma to dla nas znaczenie.

            Aby zagwarantowa?, ?e nasze zaanga?owanie w propagowanie ró?norodno?ci i integracji rozprzestrzenia si? w firmie, w Caterpillar powo?ano Grupy zasobów pracowniczych. ??cz? one wyspecjalizowanych pracowników, którzy maj? podobne do?wiadczenia ?yciowe lub zainteresowania. Grupy te stworzy?y mo?liwo?ci rozwoju osobistego i zawodowego oraz stymulowania innowacji. Cz?onkostwo w grupie zasobów jest dobrowolne i otwarte dla wszystkich aktywnych pracowników firmy Caterpillar.

            Kliknij poni?sze ??cza, aby dowiedzie? si? wi?cej na temat drogi do ró?norodno?ci i tolerancji.

            99精品视频