TECHNOLOGIA I INNOWACJA

            Technologia i innowacja

            Je?li jeste? sk?onnym do podejmowania ryzyka, my?l?cym analitycznie innowatorem, teraz jest twój czas w firmie Caterpillar.

            Skupiamy si? na rozwoju technologii i rozwi?zań cyfrowych. Przyspieszamy nasz? prac? w tej przestrzeni, aby nasze maszyny, silniki i us?ugi mog?y zapewnia? jeszcze lepsze wyniki dla naszych klientów. Zachowamy nasz? pozycj? jako lidera dla przysz?ych pokoleń przez, stosuj?c nowe, radykalne technologie.

            Je?eli jeste? gotów do tworzenia tego, co jeszcze nie istnieje, potencja? w firmie Caterpillar jest nieograniczony. Potraktuj to jako technologiczny startup w firmie znajduj?cej si? na li?cie Fortune 100. Je?li szukasz firmy, w której mo?na mie? znacz?cy wp?yw na rozwój technologii, nie musisz szuka? dalej.  

            99精品视频